MENU

Poslání a činnosti

  „Nestačí vědět, vědění se musí umět použít..."

                                                                                                                           Johann Wolfgang von Goethe

Hlavním účelem a předmětem činnosti naší organizace je ve smyslu zřizovací listiny a jejího zařazení do rejstříku škol a školských zařízení:

 • zajištění dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s akcentem na další vzdělávání pedagogických pracovníků ve smyslu vyhlášky č. 317/2005 Sb. (dále jen DVPP),
 • poskytování celoživotního vzdělávání,
 • zajišťování kariérového poradenství,
 • zajišťování činností v oblasti organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání,
 • poskytování poradenství v otázkách metodiky a řízení škol a školských zařízení,
 • zprostředkování informací o nových směrech a postupech ve vzdělávání,
 • zajištění koordinace podpůrných činností pro školy a školská zařízení, rozvojových programů a projektů.


Poslání a cíle naší organizace

 • zachování co nejširší dostupnosti aktivit DVPP s rovnou příležitostí všech škol a školských zařízení prostřednictvím působnosti organizace ve všech subregionech kraje
 • a směrování vzdělávací nabídky dle vytyčených obsahových priorit v souladu se strategickými cíli Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR i Pardubického kraje.


Činnost naší organizace

V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného naší organizací je od roku 2006 vybudován funkční krajský systém DVPP, který patří z hlediska výkonnosti, kvality, účinnosti dalšího vzdělávání a dynamické reflexe na požadavky změn ve školství k respektovaným v rámci ČR. Nabízíme

V oblasti kariérového poradenství se zaměřujeme především na samotné poskytování podpory při volbě vzdělávací či profesní dráhy pro žáky ZŠ a SŠ a na metodickou podporu kariérových a výchovných poradců ve školách Pardubického kraje. Nabízíme

V rámci poradenské praxe nabízíme především programy realizované skupinovou formou pro kolektivy tříd nebo individuální poradenství pro jednotlivce. Pro osoby poskytující kariérové poradenství na školách Pardubického kraje nabízíme metodickou podporu prostřednictvím metodických setkání a konferencí. Pro rodiče žáků a studentů připravujeme ve spolupráci se školami Pardubického kraje informativní setkání v oblasti kariérového poradenství EDUcoffee.

Od roku 2018 jsme byli na základě usnesení Rady Pardubického kraje pověřeni funkcí koordinátora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v Pardubickém kraji. Tato funkce zahrnuje garanci a výkon níže uvedených oblastí:

 • Organizační zajištění soutěží, k nimž má CCV Pardubice pověření,
 • Koordinaci soutěží - systematická informativní a metodická podpora škol (účastníků soutěží) v oblasti zapojování do soutěží na území Pk (pomoc školním koordinátorům a organizátorům školních kol) a konzultace v oblasti organizace školních kol,
 • Krajské komise, odborní poradci – jmenování členů krajských komisí předmětových soutěží a zodpovědnost za jejich ustanovení, koordinace činností krajských komisí,
 • Správa systému soutěží - dohled nad provozem, rozvojem a inovacemi systému evidence soutěží v Pardubickém kraji.