MENU

Kariérové poradenství

V této oblasti se zaměřujeme na poskytování podpory žákům základních a středních škol a jejich zákonným zástupcům při volbě vzdělávací či profesní dráhy prostřednictvím individuálního poradenství. Poradenské služby jsou určeny žákům základních a středních škol také ve formě skupinového poradenství. Kariérovým a výchovným poradcům je ze strany Kariérového centra poskytována metodická podpora v oblasti kariérového poradenství.

Podrobný popis jednotlivých poradenských služeb naleznete níže.

Poradenství

1. Skupinové poradenství

Skupinové poradenství poskytujeme formou zážitkových programů pro školní skupiny, a to ve dvou základních formách.

Program pro základní školy je zaměřen především na sebepoznání, které je klíčovým momentem při volbě další vzdělávací dráhy, workshop jsme nazvali Tak tohle je ta moje budoucí škola! Jupíí!

Program pro střední školy jsme nazvali I´m ready for the fjúČR! a zaměřili jsme ho především na vývoj trhu práce, a tím i na budoucnost těch, kteří na něj co nevidět vkročí.

Specifikace programů jsou zde k nahlédnutí výše. Pokud byste měli zájem se svými žáky některý z programů navštívit, tak vyplňte přihlašovací formulář.

2. Individuální poradenství

Individuální poradenství pro zájemce z řad žáků a studentů škol Pardubického kraje (resp. jejich zákonných zástupců) poskytujeme ve třech formách, lišících se metodami a cílem.

Zjišťování studijních předpokladů ve vztahu k volbě povolání je individuální poradenství s využitím objektivních diagnostických nástrojů za účelem zjištění úrovně studijních předpokladů a následným rozborem možností při výběru kariérní cesty.

Objevte možnosti svého uplatnění je interaktivní forma individuálního poradenství zaměřená na usnadnění volby další vzdělávací cesty v souladu se svými zájmy, dovednostmi a schopnostmi. Ujasnění si, v jakých činnostech a profesích se cítím dobře, jaké jsou pro mě přijatelné a co naopak zásadně odmítám.

Setkání s poradcem je neformální rozhovor klienta s poradcem, zaměřený na poznávání sebe sama, rozpoznávání svých silných stránek a reflexi zájmů. To všechno využijeme ke zmocnění k rozhodování o profesní dráze. Možnost vést rozhovor on-line formou.

Specifikace programů jsou k nahlédnutí výše. Pokud byste měli zájem se svými žáky některý z programů navštívit, tak vyplňte přihlašovací formulář.

Metodická podpora a další činnost

Pro osoby poskytující kariérové poradenství na školách Pardubického kraje nabízíme metodickou podporu, a to prostřednictvím metodických setkání a konferencí.  O jejich konání jsou průběžně informovány všechny školy v Pardubickém kraji prostřednictvím e-mailů.

Pro rodiče žáků a studentů také připravujeme ve spolupráci se školami Pardubického kraje informativní setkání v oblasti kariérového poradenství EDUcoffee. Při zájmu o jeho uspořádání na Vaší škole nás prosím kontaktujte.

Mgr. Irena Matějová

Projekt Implementace krajského akčního plánu Pk

Mgr. Irena Matějová

kariérový poradce


Mgr. Naďa Burcalová

Projekt Implementace krajského akčního plánu Pk

Mgr. Naďa Burcalová

kariérový poradce


Mgr. Jitka Rathouská

Projekt Implementace krajského akčního plánu Pk

Mgr. Jitka Rathouská

kariérový poradce


Všechny aktivity jsou v rámci projektu IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU PARDUBICKÉHO KRAJE II

RČ: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321 poskytovány všem školám Pardubického kraje a jejich žákům studentům zdarma.