MENU

Aktuální projekty

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Centrum kariérové podpory při CCV Pardubice i nadále poskytuje základním a středním školám v regionu Pardubického kraje poradenské služby a metodickou podporu v oblasti kariérového poradenství. Klíčové aktivity jsou realizovány od 1. 1. 2021 v rámci tříletého projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje II. Projekt zahrnuje klíčové aktivity Rozvoj kariérového poradenství a Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Cílem centra kariérové podpory je přispívat k rozvoji odborných kompetencí kariérových poradců na školách, k podpoře pedagogických pracovníků základních a středních škol, žáků a jejich zákonných zástupců. Nový projekt je současně zaměřen na vzájemné propojení základních, středních, vysokých škol a firem. V rámci projektu bude pedagogickým pracovníkům škol a jejich žákům poskytnuta podpora v oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

Podpora pedagogů v oblasti rozvoje kariérového poradenství probíhá formou regionálních metodických setkání, celokrajských konferencí, webinářů a intervizních setkání pro kariérové poradce škol. Cílem metodických setkání pro kariérové poradce je předat pedagogickým pracovníkům odborné informace z oblasti kariérového poradenství a sdílet příklady dobré praxe. Žákům základních a středních škol poskytujeme poradenství v oblasti profesního rozhodování. Kromě zážitkových programů pro školní skupiny je možné využít poradenství individuální. Podrobnější informace o individuálním a skupinovém poradenství pro žáky zde. V rámci projektu bude u žáků pomocí testů zjišťována jejich zájmová profilace a následně budou mít možnost zúčastnit se stáží a exkurzí ve firmách s cílem propojovat školy s trhem práce. Pro zákonné zástupce žáků připravujeme EDUcoffee v podobě informativních setkání zaměřených na volbu další vzdělávací dráhy žáků.

V rámci klíčové aktivity Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání je naplánována podpora pedagogických pracovníků škol prostřednictvím webinářů a vzdělávacího programu zaměřeného na obnovu zdravého klimatu na středních školách. Cílem této aktivity je zajištění dalšího vzdělávání kariérových poradců v oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a metodické vedení ze strany Kariérového centra a externích odborníků v oblasti implementace preventivních a intervenčních opatření. Školám bude poskytnuta podpora v navázání spolupráce s aktéry trhu práce, např. s firmami v regionu. Žákům budou poskytovány poradenské služby a doučování a v rámci této klíčové aktivity bude probíhat testování žáků s cílem zmapování klimatu třídy. Dále absolvují žáci 1. ročníku adaptační kurzy, v jejichž průběhu bude posilováno příznivé klima ve škole.