MENU

Aktuální projekty

Implementace Dlouhodobého záměru Pardubického kraje

EduKARIÉRA, centrum kariérového poradenství při CCV Pardubice i nadále poskytuje základním a středním školám v regionu Pardubického kraje poradenské služby a metodickou podporu v oblasti kariérového poradenství. Klíčové aktivity jsou realizovány od 1. 12. 2023 v rámci projektu Implementace Dlouhodobého záměru Pardubického kraje. Projekt zahrnuje klíčové aktivity Kariérové poradenství, Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání.

Cílem EduKARIÉRY je přispívat k rozvoji odborných kompetencí kariérových poradců na školách, k podpoře pedagogických pracovníků základních a středních škol, žáků a jejich zákonných zástupců. Nový projekt je současně zaměřen na vzájemné propojení základních, středních, vysokých škol a dalších aktérů kariérového poradenství. Školám tak bude poskytnuta podpora v navázání kontaktu např. s regionálními zaměstnavateli, s odborníky z praxe, s Úřadem práce, s vysokými školami.

Podpora pedagogů v oblasti rozvoje kariérového poradenství probíhá formou regionálních metodických seminářů, celokrajských konferencí, webinářů a metodických setkání pro pedagogické a vedoucí pracovníky škol za účelem předat pedagogickým pracovníkům odborné informace z oblasti kariérového poradenství a sdílet příklady dobré praxe.

Žákům základních a středních škol Pardubického kraje poskytujeme poradenství v oblasti profesního rozhodování. Kromě zážitkových programů pro školní skupiny je možné využít poradenství individuální. Podrobnější informace o nabízených programech individuálního a skupinového poradenství pro žáky naleznete zde. V rámci projektu bude u žáků pomocí on-line testů zjišťována jejich zájmová profilace a následně budou mít možnost zúčastnit se besed s odborníky nebo stáží ve firmách s cílem propojovat školy s trhem práce.

Pro zákonné zástupce žáků připravujeme EDUcoffee v podobě informativních setkání zaměřených na volbu další vzdělávací dráhy žáků.

Podpora pedagogů v rámci klíčové aktivity Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání je zajišťována prostřednictvím dalšího vzdělávání kariérových poradců v oblasti prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, metodickým vedením ze strany EduKARIÉRY, centra kariérového poradenství a externích odborníků v oblasti implementace preventivních a intervenčních opatření zaměřených na obnovu zdravého klimatu na středních školách.

Žákům budou poskytovány poradenské služby a doučování a v rámci této klíčové aktivity bude probíhat testování žáků s cílem zmapování klimatu třídy. Žáci dále budou mít možnost absolvovat adaptační kurzy, v jejichž průběhu bude posilováno příznivé klima ve škole.