MENU

Zpracování osobních údajů

Informace o rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů (OÚ)

 • Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje se sídlem Mozartova 449, Polabiny, 530 09 Pardubice, zastoupená Mgr. Monikou Jiráskovou (ředitelkou), e-mail: jiraskova@ccvpardubice.cz, tel.: 466 301 173, je správce osobních údajů, které zpracovává v tomto rozsahu:
 • 1) osobní údaje obchodních partnerů zpracovává v rozsahu požadavků legislativy, pro potřeby přípravy a uzavírání smluvních vztahů a efektivní komunikaci atp. Pro plnění tohoto účelu zpracování:
 • a) pro zpracování využívá SW firmy OMEGA plus Chrudim s.r.o., se kterou má uzavřenu smlouvu, která definují bezpečnostní požadavky, rozsah a způsob zpracování osobních údajů,
 • b) osobní údaje získává od subjektů údajů a z obchodního a živnostenského rejstříku,
 • 2) osobní údaje klientů (účastníků vzdělávání, soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání) zpracovává v rozsahu požadavků legislativy, pro potřeby vydání Osvědčení účastníkům vzdělávání, evidenci účastníků v soutěžích a přehlídkách v zájmovém vzdělávání. Pro plnění tohoto účelu zpracování:
 • a) pro zpracování využívá SW firmy OMEGA plus Chrudim s.r.o., SW firmy DAT Uherské Hradiště, se kterými má uzavřené smlouvy, které definují bezpečnostní požadavky, rozsah a způsob zpracování osobních údajů,
 • b) osobní údaje předává Pardubickému kraji, MŠMT (účastníci soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání)
 • c) osobní údaje získává od subjektu údajů, škol
 • 3) osobní údaje klientů – podpořených osob projektových aktivit zpracovává v rozsahu požadavků legislativy, pro potřeby doložení realizace projektových aktivit. Pro plnění tohoto účelu zpracování:
 • a) pro zpracování využívá SW firmy OMEGA plus Chrudim s.r.o., SW ISKP 2014 MMR, se kterými má uzavřené smlouvy, které definují bezpečnostní požadavky, rozsah a způsob zpracování osobních údajů,
 • b) osobní údaje předává MŠMT, MMR
 • c) osobní údaje získává od subjektu údajů,
 • Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje má zpracovaný vnitřní systém zabezpečení osobních údajů, který mj. vychází z principu minimalizace počtu oprávněných osob a rozsahu zpracování.
 • Subjekt OÚ má právo (pokud jsou zpracovávány osobní údaje na základě jeho souhlasu) souhlas, který pro zpracování OÚ dal kdykoli odvolat, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a na přenositelnost údajů.
 • Doba zpracování osobních údajů je určena v minimálně možné míře obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti.
 • Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje jako správce osobních údajů nepředává osobní údaje do třetích zemí