MENU

Bezpečnostní opatření - pokyny pro klienty CCV

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 žádáme účastníky vzdělávacích akcí o dodržování níže uvedených opatření, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti klientů i pracovníků CCV Pardubice.

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 žádáme účastníky vzdělávacích akcí o dodržování níže uvedených opatření, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti klientů i pracovníků CCV Pardubice. Současně žádáme přihlášené účastníky, u kterých se před termínem zahájení akce projeví příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), aby se z účasti na vzdělávacím programu neprodleně omluvili garantovi akce a nevstupovali do prostor CCV Pardubice. Při účasti na vzdělávacích akcích dodržujte, prosím, následující opatření:
I. ÚČASTNÍCI VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
1. Po příchodu na pracoviště CCV Pardubice si nejprve všichni desinfikují ruce.
2. Před zahájením vzdělávacího programu podepisují účastníci prezenční listinu, jejíž součástí je Čestné prohlášení o bezinfekčnosti.
3. Na pracoviště CCV Pardubice lze vstoupit pouze s rouškou. Klient bude mít k dispozici svoji roušku po celou dobu účasti na vzdělávací akci, a to včetně náhradní. Průběžně budou všichni účastníci vzdělávání využívat dezinfekce rukou, které jsou k dispozici.
4. Po celou dobu přítomnosti v prostorách CCV Pardubice dodržujte bezpečnou vzdálenost. Minimalizujte počet osob na jednom místě.
5. V rámci dodržování preventivních bezpečnostních opatření budou během vzdělávání nastaveny přestávky, během nichž bude docházet k větrání učeben. Z tohoto důvodu může dojít k časovému posunu ukončení akce.
6. Pokud se u Vás projeví příznaky respiračních chorob nebo nachlazení během účasti na vzdělávání, informujte neprodleně garanta akce a opusťte prostory CCV Pardubice.
7. Z důvodů zajištění bezpečnosti žáků a pracovníků škol, ve kterých se nacházejí prostory CCV Pardubice, prosíme účastníky vzdělávacích akcí, aby se v průběhu přestávek pohybovali pouze v prostorách vyhrazených v dané budově školy nebo školského zařízení naší organizaci
8. Organizace vzdělávacích akcí je zajištěna tak, aby se minimalizoval kontakt účastníků různých vzdělávacích akcí.

Děkujeme za pochopení

V Pardubicích 21. 9. 2020

Mgr. Monika Jirásková
Ředitelka CCV Pardubice