MENU

Bezpečnostní opatření - pokyny pro klienty CCV

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 žádáme účastníky vzdělávacích akcí o dodržování níže uvedených opatření, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti klientů i pracovníků CCV Pardubice.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ _REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PREZENČNÍ FORMOU od 3. ledna 2022

PODMÍNKY REALIZACE PREZENČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ ZŮSTÁVAJÍ NADÁLE STEJNÉ AŽ DO VÝŠE NAPLNĚNÍ KAPACITY DO 19 OSOB NA DANÉ AKCI, PODOBNĚJI VIZ NÍŽE UVEDENÉ.

POKUD BUDE NA AKCI PŘIHLÁŠENO 20 A VÍCE OSOB, BUDOU VŠICHNI PŘIHLÁŠENÍ ÚČASTNÍCI KONTAKTOVÁNI GARANTEM AKCE A SITUACE SE BUDE ŘEŠIT INDIVIDUÁLNĚ (NAPŘ. PŘEVEDENÍM AKCE DO ONLINE FORMY).


V souladu s aktuálním Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3. 1. 2022 informuje CCV PARDUBICE účastníky o podmínkách realizace prezenčních vzdělávacích akcí včetně praxí a závěrečných zkoušek v prostorách CCV Pardubice.

CCV Pardubice jako organizátor akce zodpovídá při realizaci akcí prezenční formou za dodržování podmínek vyhlášených v rámci vydaného Opatření, tzn.:
- Vstoupit do prostor CCV Pardubice (popřípadě pronajatých nebo vypůjčených prostor) mohou pouze klienti vzdělávacích akcí, kteří splní podmínky stanovené v aktuálním Mimořádném opatření MZd, tedy musí jít o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 která:
a) absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník nebo
c) byla očkovaná proti onemocnění covid – 19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení
d) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 nebo
e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) určený pro sebetestování (použití laickou osobou) a jeho výsledek bude negativní, obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb nebo
f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 24 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá potvrzením školy.

Výše uvedené dokládá klient garantovi akce při prezenci předložením odpovídajícího potvrzení. Garant akce je zodpovědný za kontrolu prokázání podmínek a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor CCV Pardubice.

Při návštěvě CCV Pardubice dodržujte, prosím, následující opatření:
1. Po příchodu na pracoviště CCV Pardubice si nejprve všichni desinfikují ruce a následně klient – účastník vzdělávání předloží garantovi akce odpovídající potvrzení.
2. V případě, že účastník pro doložení bezinfekčnosti využije formu rychlého antigenního testu určeného k sebetestování na místě, oznámí tuto skutečnost při příchodu organizačnímu pracovníkovi CCV Pardubice, který mu umožní provedení sebetestování ve vyhrazených prostorách
3. Na pracoviště CCV Pardubice lze vstoupit pouze se zakrytím dýchacích cest. Klient bude mít k dispozici respirátor nebo jinou ochranu dýchacích cest v souladu aktuálně vyhlášeným Opatřením MZd ČR. Po celou dobu účasti na vzdělávací akci má klient zakryté dýchací cesty. Průběžně budou všichni účastníci vzdělávání využívat dezinfekce rukou, které jsou k dispozici.
4. Po celou dobu přítomnosti v prostorách CCV Pardubice dodržujte bezpečnou vzdálenost. Minimalizujte počet osob na jednom místě.
5. Uspořádání učeben odpovídá platnému Opatření MZd ČR, tzn. jsou zajištěny povinné rozestupy lavic a volně přístupná desinfekce.
Pro komunikaci s CCV Pardubice upřednostňujte kontakt telefonicky a emailem:

E-mail: info@ccvpardubice.cz
Telefon pracoviště Pardubice: 466 536 530
Telefon pracoviště Ústí nad Orlicí: 465 529 669

Aktuální informace o podmínkách realizace prezenčního vzdělávání jsou zveřejněné na www.ccvpardubice.cz a současně jsou zasílány přihlášeným účastníkům na e-mailovou adresu zadanou v přihlášce.

Děkujeme za pochopení

V Pardubicích 3. 1. 2022

Mgr. Monika Jirásková
Ředitelka CCV Pardubice