MENU

Bezpečnostní opatření - pokyny pro klienty CCV

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 žádáme účastníky vzdělávacích akcí o dodržování níže uvedených opatření, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti klientů i pracovníků CCV Pardubice.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ _REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PREZENČNÍ FORMOU
V souladu s aktuálním Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví s účinností od 31. 5. 2021 informuje CCV PARDUBICE účastníky o podmínkách realizace prezenčních vzdělávacích akcí včetně praxí a závěrečných zkoušek v prostorách CCV Pardubice.
CCV Pardubice jako organizátor akce zodpovídá při realizaci akcí prezenční formou za dodržování podmínek vyhlášených v rámci vydaného Opatření, tzn.:
- Zajišťuje dodržení maximální počtu 250 osob na akci včetně zajištění naplněnosti kapacity prostor do maximálně 50% celkové kapacity dané učebny.
- Vstoupit do prostor CCV Pardubice (popřípadě pronajatých nebo vypůjčených prostor) mohou pouze klienti vzdělávacích akcí, kteří splní podmínky stanovené v aktuálním Mimořádném opatření MZd, tedy musí jít o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 která:
a) absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a doloží, že:
1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo
2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,nebo
3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
d) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.
Výše uvedené dokládá klient garantovi akce při prezenci předložením odpovídajícího potvrzení.
Garant akce je zodpovědný za kontrolu prokázání podmínek a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor.

Při návštěvě CCV Pardubice dodržujte, prosím, následující opatření:
1. Po příchodu na pracoviště CCV Pardubice si nejprve všichni desinfikují ruce a následně klient – účastník vzdělávání předloží garantovi akce odpovídající potvrzení
2. Na pracoviště CCV Pardubice lze vstoupit pouze se zakrytím dýchacích cest. Klient bude mít k dispozici respirátor nebo jinou ochranu dýchacích cest v souladu aktuálně vyhlášeným Opatřením
MZd ČR. Po celou dobu účasti na vzdělávací akci má klient zakryté dýchací cesty. Průběžně budou všichni účastníci vzdělávání využívat dezinfekce rukou, které jsou k dispozici.
3. Po celou dobu přítomnosti v prostorách CCV Pardubice dodržujte bezpečnou vzdálenost. Minimalizujte počet osob na jednom místě.
4. Z důvodů zajištění Vaší ochrany nebude do odvolání na pracovištích CCV Pardubice pro účastníky akcí k dispozici pitný režim a občerstvení. Doporučujeme účastníkům, aby si na akce přinesli vlastní pití a občerstvení v množství odpovídající délce trvání akce.
5. Organizace vzdělávacích akcí je zajištěna tak, aby se minimalizoval kontakt účastníků různých vzdělávacích akcí. Uspořádání učeben odpovídá platnému Opatření MZd ČR, tzn. jsou zajištěny povinné rozestupy lavic a volně přístupná desinfekce.

Pro komunikaci s CCV Pardubice upřednostňujte kontakt telefonicky a emailem:
E-mail: info@ccvpardubice.cz
Telefon pracoviště Pardubice: 466 536 530
Telefon pracoviště Ústí nad Orlicí: 465 529 669

V odůvodněných případech probíhají akce DVPP nadále až do 30.6. 2021 online.

Aktuální informace o formě realizace dané vzdělávací akce (prezenční nebo online) jsou zveřejněné na www.ccvpardubice.cz a současně jsou zasílány přihlášeným účastníkům na e-mailovou adresu zadanou v přihlášce.
Děkujeme za pochopení

V Pardubicích 21. 5. 2021

Mgr. Monika Jirásková
Ředitelka CCV Pardubice