CCV Pardubice

    Osobnostně sociální rozvoj v praxi pedagoga
 Kód akce: 1612301 
 Název akce: Osobnostně sociální rozvoj v praxi pedagoga 
 Termín konání: 28.května 2020 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: 1. BLOK (2 hodiny) základní složky komunikace proces přenosu informací a jeho specifika nonverbální složka - řeč těla problematika zpětné vazby 2. BLOK (2 hodiny) definice konfliktu a styly řešení konfliktu vnitřní a vnější konflikt pozitivita x negativita v konfliktu tradiční x pluralistický přístup postoj a zájem 3. BLOK (2 hodiny) Maslowova teorie motivačních potřeb Barrettův model vztah motivace a objektivního hodnocení 4. BLOK (2 hodiny) Syndrom vyhoření Co je a jaké jsou jeho příznaky Specifika syndromu vyhoření ve školním prostředí Prevence syndromu vyhoření - deset kroků prevence Vždy jde o kombinaci krátké aktivity nebo hry s následnou reflexí a spojení s konkrétní teorií, poté přenos reflexe do praxe pedagogů... Nejčastější postup na kurzu je: 1) Prožitková aktivita - řešení problému, brainstorming, kritické myšlení, test, zážitek, hra, … - dle charakteru úkolu střídání individuální a skupinové práce 2) Reflexe právě prožitého - reflexe účastníků řízená lektorem - předem připravený seznam cílů a poznatků tématu, který je konfrontován s vlastní zkušeností 3) Aplikace závěrů do praxe účastníků 4) Diskuze  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, ZŠ i SŠ, ZUŠ, pedagogy volného času, vychovatelé a jiní pedagogičtí pracovníci 
 Lektor: Mgr. Pavel Rampas,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: 1. BLOK (2 hodiny) základní složky komunikace proces přenosu informací a jeho specifika nonverbální složka - řeč těla problematika zpětné vazby 2. BLOK (2 hodiny) definice konfliktu a styly řešení konfliktu vnitřní a vnější konflikt pozitivita x negativita v konfliktu tradiční x pluralistický přístup postoj a zájem 3. BLOK (2 hodiny) Maslowova teorie motivačních potřeb Barrettův model vztah motivace a objektivního hodnocení 4. BLOK (2 hodiny) Syndrom vyhoření Co je a jaké jsou jeho příznaky Specifika syndromu vyhoření ve školním prostředí Prevence syndromu vyhoření - deset kroků prevence Vždy jde o kombinaci krátké aktivity nebo hry s následnou reflexí a spojení s konkrétní teorií, poté přenos reflexe do praxe pedagogů... Nejčastější postup na kurzu je: 1) Prožitková aktivita - řešení problému, brainstorming, kritické myšlení, test, zážitek, hra, … - dle charakteru úkolu střídání individuální a skupinové práce 2) Reflexe právě prožitého - reflexe účastníků řízená lektorem - předem připravený seznam cílů a poznatků tématu, který je konfrontován s vlastní zkušeností 3) Aplikace závěrů do praxe účastníků 4) Diskuze Kurz se zabývá hlavními oblastmi osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů. První oblastí jsou komunikace a řešení konfliktů. Vysvětlí fungování a principy komunikace a vliv jednotlivých jejích složek. Účastníci pochopí, jaký vliv na vznik konfliktů mají chyby při přenosu informací a jaké jsou jeho zákonitosti. Naučí se nejefektivnější způsoby řešení konfliktů s žáky, rodiči nebo kolegy. Naučí se vnímat konflikt jako příležitost k rozvoji. Pochopí různé proaktivní přístupy k rozdílným potřebám nebo názorů. Naučí se vnímat reálně, co lze a co nelze v konfliktech měnit. Naučí se rozlišovat postoj a zájem v konfliktu. Ve druhé oblasti se účastníci seznámí s hlavními myšlenkami Maslowa a Barretta ohledně zákonitostí v motivaci a jejich praktické využití v pedagogické praxi i v osobním seberozvoji. Třetí oblastí je prevence syndromu vyhoření. Cílem je vysvětlit, že dobrý pedagog musí znát dobře i sebe, své potřeby a očekávání (mnohdy nevědomé) a umět pracovat se svojí energií a duševní hygienou. Pochopení vlivu jednotlivých složek komunikace Pochopení vlastních komunikačních návyků Pochopení základních nonverbálních signálů Pochopení podstaty termínu konflikt Pochopení co mohu a co nemohu v konfliktu ovlivňovat Pochopení základních teorií motivace - Maslow a Barrett a jejich praktické využití Pochopení specifika syndromu vyhoření v pedagogické práci Pochopení provázanosti a specifičnosti osobních a pracovních rizikových faktorů Pochopení možností individuální prevence  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla