CCV Pardubice

    Pohádka nám pomůže
 Kód akce: 0503101 
 Název akce: Pohádka nám pomůže 
 Termín konání: 15.října 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Charakteristika: Učitelé získají informace o tom, jak mohou efektivně využívat témata známých pohádek k tomu, aby děti zapojili do širokého spektra vzdělávacích aktivit v českém jazyce, v matematice, prvouce, tělesné, výtvarné a pracovní a hudební výchově. Aktivity mohou být procvičovány v češtině, v angličtině, nebo nejlépe v obou jazycích najednou (vyhýbáme se přímému překladu). Účastníci si vyzkoušejí práci s materiály pro rozvoj jazyka (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), matematické operace (více/méně, sčítání, odčítání, násobení i dělení), poznatky z přírody, zprostředkované za pomoci manipulačních činností a her, naučí se tematicky zaměřené pohybové aktivity a rozličné výtvarné techniky, vše na základě textu pohádky. Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4-5 třídu ZŠ (psaný projev v angličtině). Časové rozvržení: 1. Úvod do problematiky, aktivizace dosavadních zkušeností Jazykové aktivity, práce s textem, kartičkové hry, pracovní listy 2 h 2. Matematika, pokusy, logické úkoly, pracovní listy 1,5 h 3. Přírodověda, pracovní listy, kartičkové hry 1,5 h 4. Výtvarná a pracovní činnost, grafomotorické cviky 1,5 h 5. Hudební a pohybová výchova, hudební doprovod, pohybové hry. Závěr, shrnutí a diskuze - 1,5 h  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, 1. stupně ZŠ, učitele i bez znalosti angličtiny (CLIL), učitele AJ (vstupní úroveň B1), vychovatele, vedoucí kroužků 
 Lektor: Mgr. Sylvie Doláková, metodická poradkyně pro výuku angličtiny
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Charakteristika: Učitelé získají informace o tom, jak mohou efektivně využívat témata známých pohádek k tomu, aby děti zapojili do širokého spektra vzdělávacích aktivit v českém jazyce, v matematice, prvouce, tělesné, výtvarné a pracovní a hudební výchově. Aktivity mohou být procvičovány v češtině, v angličtině, nebo nejlépe v obou jazycích najednou (vyhýbáme se přímému překladu). Účastníci si vyzkoušejí práci s materiály pro rozvoj jazyka (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), matematické operace (více/méně, sčítání, odčítání, násobení i dělení), poznatky z přírody, zprostředkované za pomoci manipulačních činností a her, naučí se tematicky zaměřené pohybové aktivity a rozličné výtvarné techniky, vše na základě textu pohádky. Aktivity jsou stupňovány od předškolního věku až po 4-5 třídu ZŠ (psaný projev v angličtině). Časové rozvržení: 1. Úvod do problematiky, aktivizace dosavadních zkušeností Jazykové aktivity, práce s textem, kartičkové hry, pracovní listy 2 h 2. Matematika, pokusy, logické úkoly, pracovní listy 1,5 h 3. Přírodověda, pracovní listy, kartičkové hry 1,5 h 4. Výtvarná a pracovní činnost, grafomotorické cviky 1,5 h 5. Hudební a pohybová výchova, hudební doprovod, pohybové hry. Závěr, shrnutí a diskuze - 1,5 h Osvojování znalostí a dovedností je u dětí efektivnější, pokud jsou nabízené aktivity a cvičení vázány jednotným, srozumitelným obsahem. V novém kurzu se učitelé se seznámí s možnostmi motivace pohádkou, která děti provází všemi výukovými oblastmi (jazyk, matematika, nauka o přírodě a světě kolem nás, hudební, výtvarné a pohybové aktivity). Základní text a obsah pohádky se prolíná celým dnem do všech výukových oblastí, účastníci si vyzkouší, jak lze jednotlivé aktivity provázat, jak využít toho, že děti pracují po celou dobu se známým textem a předkládáním nových úkolů docílit efektivních výsledků. Metoda je vhodná jak pro každodenní práci v mateřštině, tak při výuce jazyka, kde umožňuje maximálně využít techniku CLIL.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla