CCV Pardubice

    Práce s dvouletými dětmi v MŠ
 Kód akce: 0268480 
 Název akce: Práce s dvouletými dětmi v MŠ 
 Termín konání: Od 15.června 2018 do 16.června 2018 od 08:00 
 Rozsah akce: 24 vyučovacích hodin
 Místo konání: Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí 
 Popis spojení:   
 Stručný obsah: Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj pedagogických kompetencí, které umožní úspěšnější začlenění dvouletých dětí do mateřské školy, na prohloubení znalostí a principů individuálního přístupu učitele MŠ k osobnosti dítěte, na vývojová specifika dvouletého dítěte (psychosomatický vývoj), metody a formy pedagogické práce s ohledem na věkové zvláštnosti a uspokojování potřeb dvouletých dětí, vytváření podnětného prostředí pro rozvoj herních dovedností, motivace dítěte k mluvení, rozvoj jazykových dovedností (práce s říkadly a krátkými příběhy…). Z pohledu fází vývoje dětí předškolního věku budou představeny možnosti, postupy a specifika MŠ k zařazení dětí batolecího věku do kolektivu třídy MŠ. Vzdělávací systémy raného vzdělávání ve vybraných zemích. Podmínky vzdělávání dvouletých dětí v MŠ v ČR. Zapojení rodin do raného vzdělávání. Charakteristiky vývoje dítěte v období raného dětství (fyzický, sociální, emocionální, kognitivní a jazykový vývoj- teorie). Vytvoření podmínek pro adaptaci dítěte. Stimulace motorických dovedností. Podpora rozvoje poznávacích procesů. Učení nápodobou, prostor pro volnou hru i pro experimentaci. Správný mluvní vzor, podpora sémantické složky řeči, rozvoj komunikace. Osamostatňování, vědomí vlastní osobnosti.  
 Doporučeno pro: pedagogické pracovníky MŠ včetně vedoucích pedagogických pracovníků  
 Lektor: Mgr. Alena Vlková,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 4200 Kč 
 Tematická náplň: Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj pedagogických kompetencí, které umožní úspěšnější začlenění dvouletých dětí do mateřské školy, na prohloubení znalostí a principů individuálního přístupu učitele MŠ k osobnosti dítěte, na vývojová specifika dvouletého dítěte (psychosomatický vývoj), metody a formy pedagogické práce s ohledem na věkové zvláštnosti a uspokojování potřeb dvouletých dětí, vytváření podnětného prostředí pro rozvoj herních dovedností, motivace dítěte k mluvení, rozvoj jazykových dovedností (práce s říkadly a krátkými příběhy…). Z pohledu fází vývoje dětí předškolního věku budou představeny možnosti, postupy a specifika MŠ k zařazení dětí batolecího věku do kolektivu třídy MŠ. Ø Vzdělávací systémy raného vzdělávání ve vybraných zemích Ø Podmínky vzdělávání dvouletých dětí v MŠ v ČR Ø Zapojení rodin do raného vzdělávání Ø Charakteristiky vývoje dítěte v období raného dětství (fyzický, sociální, emocionální, kognitivní a jazykový vývoj- teorie) Ø Vytvoření podmínek pro adaptaci dítěte Ø Stimulace motorických dovedností Ø Podpora rozvoje poznávacích procesů Ø Učení nápodobou, prostor pro volnou hru i pro experimentaci Ø Správný mluvní vzor, podpora sémantické složky řeči, rozvoj komunikace Ø Osamostatňování, vědomí vlastní osobnosti Obsahová náplň semináře: Obsah – témata: I. blok – 6 hodin - - Podmínky vzdělávání dvouletých dětí v MŠ v ČR Ø Úvod do problematiky – historie, vývoj, právní předpisy související s danou problematikou [zákon č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých], zahraniční zkušenosti (2 hodiny) Ø Fyzický a psychický vývoj dítěte – specifika raného věku, vývojové zákonitosti, potřeby dětí, srovnání s potřebami starších dětí v mateřské škole, socializace, vytváření návyků (4 hodiny) II. blok - 6 hodin -význam hry pro rozvoj dítěte v raném období, teoretické základy raného dětství -učení nápodobou, prostor pro volnou hru i pro experimentaci - osamostatňování, vědomí vlastní osobnosti - rozvoj sebeobsluhy v období raného dětství - metodická doporučení, ukázky her a cvičení podporující rozvoj a nácvik sebeobsluhy a osamostatňování u dětí - jak komunikovat s rodiči, navázat spolupráci a získat jejich podporu - vytvoření podmínek pro adaptaci dítěte - praktické ukázky pomůcek, metod a aktivit k podpoře adaptace u dvouletých dětí v MŠ III. blok - 6 hodin - prezentace programu Akademie pro batolata - prezentace uceleného adaptačního programu pro děti a rodiče - podrobný přehled lekcí, práce s metodickou příručkou k programu - podrobný přehled jednotlivých lekcí, práce s metodickou příručkou k programu Akademie pro batolata - scénář interaktivního setkávání s rodiči před přijetím k předškolnímu vzdělávání - praktická metodická doporučení k lektorskému vedení programu pro učitelky MŠ - práce se sadou pracovních listů k programu Akademie pro batolata - seznam doporučených pomůcek - zapojení rodin do raného vzdělávání - rozvoj a podpora adekvátních výchovných (rodičovských) kompetencí klíčových pro raný dětský vývoj IV. blok - 6 hodin - jak využít prvky hudebně-pohybových aktivit při práci s dětmi od dvou let (hry na zklidnění a relaxaci – nácvik „ uspávacího rituálu s brumlí“ a pohádky s prvky autogenního tréninku a dětských masáží, využití aromoterapie, ukázky aktivit s bubnem pro rozvoj motoriky a rytmizace, práce se sadou perkuse pro rozvoj orofaciálu, hudebně-pohybové aktivity s batolaty pro rozvoj prostorové orientace…, ) - praktické ukázky použití jednoduchých hudebních nástrojů,(např. brumle, djembe, šamanský buben, dešťová hůl, perkuse, balaton, drumben, hand drum, koncovky, tibetské mísy a zvonky…) hlasových technik (alikvotní zpěv) - hudebně pohybové činnosti - praktické ukázky aktivit ke zklidnění, nácvik technik pro zklidnění prvků relaxace – metodická řada ( A. postup při nácviku dechových technik – Dýchání s duhovým hadem, B. postup při zařazování jednotlivých jednoduchých hudeb. nástrojů – praktické ukázky použití) - praktické ukázky využití hudebních aktivit k rozvoji emoční inteligence u dětí – ( hudební pohádka O Bimbovi, „ zvuková masᾓ, „zvuková sprcha“, „ koncovkový dialog“… ) Vzdělávací program si klade za cíl rozšířit kompetence pedagogů předškolního vzdělávání z pohledu vývojové a pedagogické psychologie dítěte ve věku dvou let - bude podrobně probrána otázka přirozeného rozvoje dítěte, snaha o respektování zákonitosti psychického vývoje ve všech jeho aspektech. Odborně i z pohledu kazuistického budou zmíněny možné adaptační obtíže dvouletých dětí při nástupu do MŠ - strategie adaptace, komunikace s rodiči, otázka vhodného přístupu, jako možnost předcházení adaptačním obtížím z pohledu pedagoga. Dalším cílem programu je vybavit pedagogy předškolního vzdělávání nejen teoretickými poznatky, ale i praktickými dovednostmi, při jejichž realizaci bude efektivně podporován rovnoměrný rozvoj dětí batolecího věku.  
 Poznámka: Termíny: 1. část 15.06.2018, 2. část 16.06.2018,vždy 8-17,30 hodin. Seminář je vhodný do šablon OP VVV.  

Akce již proběhla