CCV Pardubice

    Kurz DVPP zaměřený na podporu přirozeného rozvoje řeči
 Kód akce: 0246100 
 Název akce: Kurz DVPP zaměřený na podporu přirozeného rozvoje řeči  
 Termín konání: Od 20.února 2020 do 24.června 2020 od 09:00 
 Rozsah akce: 60 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449, Polabiny 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Modul I Systém logopedické péče Problematika zabezpečení logopedické péče ve školství, organizace, úloha. Logopedie jako vědní obor. Poradenství pro jedince s poruchami komunikačních schopností. Postavení a kompetence logopedického asistenta v systému logopedické péče v resortu školství. Komunikace, význam komunikace v životě člověka. Narušená komunikační schopnost - definování, klasifikace – přehled. Modul II Ontogenetický vývoj řeči Ontogeneze řeči, pedagogická diagnostika odchylek ve vývoji dětské řeči, projevy a příčiny, úloha prostředí, podnětnost, správný vzor řeči, prevence poruch opožděného a nesprávného vývoje řeči, prevence poruch čtenářských obtíží. Ontogeneze řeči z pohledu jazykových rovin. Předřečová stádia a vlastní vývoj řeči. Vztah mezi NKS a vadným držením těla (praktické ukázky). Fonetika – základní poznatky. Soustava českých hlásek – samohlásky, souhlásky. Fyziologické tvoření hlásek. Artikulační cvičení. Modul III Fyziologický a narušený vývoj řeči. Respirační, fonační a artikulační ústrojí, anatomie a fyziologie, inervace (hlavové nervy) Tvorba hlasu. Hlasová hygiena. Dechová, hlasová a oromotorická cvičení, praktické ukázky, hry. Modul IV Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči Podpora přirozeného rozvoje řeči, metodické a didaktické postupy procvičování obratnosti mluvidel, smyslová výchova, rozvoj slovní zásoby, užívání hlasu, hlasová hygiena, rozvíjení jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky. Dítě s vadou řeči ve třídě MŠ a ZŠ, pedagogické přístupy, zakotvení řečové výchovy a podpory rozvoje komunikační kompetence dětí/žáků ve školním vzdělávacím programu. Individuální vzdělávací plán – rámcová struktura, obsah, spolupráce se školským poradenským zařízením. Pedagogické přístupy k dětem s poruchami tempa a plynulosti řeči, práce se třídou. Praktické ukázky, didaktické hry nácviku správné výslovnosti přirozenou cestou, řečová výchova,diskuse,závěrečný pohovor a vyhodnocení kurzu. Dyslalia –(porucha výslovnosti, patlavost) – etiologie, klasifikace, diagnostika. Metodika reedukace jednotlivých hlásek. Zásady pro reedukaci dyslalie. Základy logopedické diagnostiky. Zásady vypracování individuálního vzdělávacího programu. Modul V Pedagogická praxe – 20 hodin V průběhu praxe frekventanti aplikují poznatky získané v průběhu teoretické části kurzu ve své přímé práci s dětmi, vedou záznam o konané praxi. Na základě získaných poznatků z pedagogické praxe zpracují kazuistiku, která bude předložena v rámci ukončení studia. Studium je ukončeno závěrečným pohovorem a rozborem kazuistiky, kterou absolvent zpracoval na základě pedagogické praxe zaměřené na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence. Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, tj. k činnostem na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží.  
 Doporučeno pro: studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči. Studium je zejména určeno pro učitele/učitelky mateřské školy nebo přípravné třídy základní školy. Kritériem pro výběr uchazeče je doklad o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) učitele nebo vychovatele a písemný souhlas ředitele školy s realizací pedagogické praxe frekventanta kurzu. Řeč frekventanta nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti.  
 Lektor: Mgr. Jana Jedličková, speciální pedagog, lektorka odborných a kreativních seminářů
Mgr. Helena Vacková, speciální pedagog
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 6500 Kč 
 Tematická náplň: Modul I Systém logopedické péče Problematika zabezpečení logopedické péče ve školství, organizace, úloha. Logopedie jako vědní obor. Poradenství pro jedince s poruchami komunikačních schopností. Postavení a kompetence logopedického asistenta v systému logopedické péče v resortu školství. Komunikace, význam komunikace v životě člověka. Narušená komunikační schopnost - definování, klasifikace – přehled. Modul II Ontogenetický vývoj řeči Ontogeneze řeči, pedagogická diagnostika odchylek ve vývoji dětské řeči, projevy a příčiny, úloha prostředí, podnětnost, správný vzor řeči, prevence poruch opožděného a nesprávného vývoje řeči, prevence poruch čtenářských obtíží. Ontogeneze řeči z pohledu jazykových rovin. Předřečová stádia a vlastní vývoj řeči. Vztah mezi NKS a vadným držením těla (praktické ukázky). Fonetika – základní poznatky. Soustava českých hlásek – samohlásky, souhlásky. Fyziologické tvoření hlásek. Artikulační cvičení. Modul III Fyziologický a narušený vývoj řeči. Respirační, fonační a artikulační ústrojí, anatomie a fyziologie, inervace (hlavové nervy) Tvorba hlasu. Hlasová hygiena. Dechová, hlasová a oromotorická cvičení, praktické ukázky, hry. Modul IV Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči Podpora přirozeného rozvoje řeči, metodické a didaktické postupy procvičování obratnosti mluvidel, smyslová výchova, rozvoj slovní zásoby, užívání hlasu, hlasová hygiena, rozvíjení jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky. Dítě s vadou řeči ve třídě MŠ a ZŠ, pedagogické přístupy, zakotvení řečové výchovy a podpory rozvoje komunikační kompetence dětí/žáků ve školním vzdělávacím programu. Individuální vzdělávací plán – rámcová struktura, obsah, spolupráce se školským poradenským zařízením. Pedagogické přístupy k dětem s poruchami tempa a plynulosti řeči, práce se třídou. Praktické ukázky, didaktické hry nácviku správné výslovnosti přirozenou cestou, řečová výchova,diskuse,závěrečný pohovor a vyhodnocení kurzu. Dyslalia –(porucha výslovnosti, patlavost) – etiologie, klasifikace, diagnostika. Metodika reedukace jednotlivých hlásek. Zásady pro reedukaci dyslalie. Základy logopedické diagnostiky. Zásady vypracování individuálního vzdělávacího programu. Modul V Pedagogická praxe – 20 hodin V průběhu praxe frekventanti aplikují poznatky získané v průběhu teoretické části kurzu ve své přímé práci s dětmi, vedou záznam o konané praxi. Na základě získaných poznatků z pedagogické praxe zpracují kazuistiku, která bude předložena v rámci ukončení studia. Studium je ukončeno závěrečným pohovorem a rozborem kazuistiky, kterou absolvent zpracoval na základě pedagogické praxe zaměřené na provádění aktivit v oblasti logopedické prevence. Úspěšným absolventům je vydáno osvědčení, které je opravňuje k výkonu činností logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) Metodického doporučení č.j. 14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, tj. k činnostem na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží. Poskytnout účastníkům kurzu základní informace o zvláštnostech vývoje dětské řeči, úskalích tohoto vývoje, vybavit účastníky kurzu dovednostmi k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči, prevenci čtenářských obtíží, znalostmi o volbě vhodných pedagogických přístupů k dětem s poruchami komunikace, o tvorbě inkluzívního prostřední třídy, povědomím o pěstování kultury mluvního projevu a úcty k mateřskému jazyku. 
 Poznámka: Kurz je vhodný do šablon OP VVV. Termíny: 20. a 21.2., 3. a 4. března. Termín zkoušek bude 24.6.2020.  

Akce již proběhla