CCV Pardubice

    Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
 Kód akce: 0239190 
 Název akce: Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů 
 Termín konání: Od 22.května 2019 do 30.května 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 40 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Smyslem pracovního kurzu je podpořit v účastnících vědomí sebe samého, vědomí svých možností, naučit se je využívat, užívat a rozvíjet. Citlivě vnímat i svá vlastní omezení, daná často řadou stresem zafixovaných postojů. Ty pak vytváří složité těžko uchopitelné komplexy a blokují tvůrčí životní potenciál osobnosti. Naučit se uvolňovat a užívat tento potenciál je nejen otázkou zkušenosti, ale i učení, postupného uvědomování si širších souvislostí, které posouvají úroveň emoční a sociální zralosti osobnosti. Cílem je odstranit i stres z prezentace sebe samého, podpořit sebejistotu a opravdovost v projevu a uvolnit případnou doprovodnou tenzi ze společenských vazeb v zátěžových situacích. 1. SEBEJISTOTA OSOBNOSTI (SEBEPOZNÁNÍ, SEBEŘÍZENÍ, SOCIÁLNÍ UVĚDOMĚNÍ) 2. SPOLUPRÁCE A EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ VZTAHŮ 3. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PŘI ŘEŠENÍ VZTAHOVÝCH PROBLÉMŮ 4. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Hana Drahoňovská,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 13000 Kč 
 Tematická náplň: 1. SEBEJISTOTA OSOBNOSTI (SEBEPOZNÁNÍ, SEBEŘÍZENÍ, SOCIÁLNÍ UVĚDOMĚNÍ) 2. SPOLUPRÁCE A EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ VZTAHŮ 3. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PŘI ŘEŠENÍ VZTAHOVÝCH PROBLÉMŮ 4. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI 1. SEBEJISTOTA OSOBNOSTI „Tím, že lidské bytosti mění vnitřní postoje své mysli, mohou měnit vnější aspekty svých životů“ William James A) Odhalte zdroje své energie (sebepoznání) 1. Sebereflexe - prožitková cvičení 2. Identifikace emocí - seznámení se škálou, svalový test 3. Emoce jako motor i navigace - tvůrčí síla emocí - motivační zdroje - dezintegrace, dezorientace 4. Vnímání příčinných souvislostí - vyhodnocení pohnutek, které dominantní nebo nežádoucí emoci vyvolávají - metoda RES (racionálně emoční strategie), zvládání emocí z minulé zkušenosti 5. Opravdovost a iluze - efekt projekce ve vztazích, analýza prvků - využití síly stínů (pracovní list - přijetí potlačených stránek osobnosti) 6. Zvládněte jazyk emocí - plán využití vyhodnocených informací ve vlastní životní pozici - otevřeností k optimismu B) Naučte se řídit svou energii (sebeřízení) 1. Jak nevědomí ovlivňuje naši rovnováhu - kognitivní restrukturalizace (pracovní listy, praktický nácvik) - samostatná práce s časovou osou svého života (sebepojetí, sebeobraz) 2. Bez nadvlády emocí - praktický nácvik zvládání implozivních i explozivních forem zlosti, vzteku a úzkosti, vytváření emočního odstupu - odhalování a uvolňování jádrových schémat a iracionálních postojů 3. Renovujeme emoční software - přerámování problémových vztahů ( prožitkové cvičení) - měníme postoje 4. Jak v pružnosti nalézt zdroj síly - analýza faktorů motivace - vyrovnávání se se změnou (prožitková hra) C) Najděte cestu k druhým (sociální uvědomování, vytváření efektivních vztahů) 1. Jak vidět očima druhého a naslouchat jeho srdcem - nácvik empatie (prožitková cvičení, nácviková hra) 2. Jak to chodí u sousedů - máte lidský radar? - aktivní naslouchání (cvičení a výukové hry) - instinkt pro dekódování sociální atmosféry (test) - tendence současné rodiny - vztahové potřeby předškolních dětí - komunikační typy (test komunikačních schopností) 3. Jak využít rozdílností k dosažení cílů - pěstování diverzity (zásady, kreativní cvičení) 4. Takt a pozitivní komunikace - praktické cvičení verbálních dovedností a metod (verbální cvičení, pracovní listy) - naslouchejte, aby lidé mluvili, mluvte, aby vám naslouchali Výstup: plán využití osobního potenciálu Časová dotace: • Teoretický vstup – 3 hodiny • Sebezkušenostní aktivita – 5 hodin • Reflexe aktivity – 5 hodin 2. SPOLUPRÁCE A EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ VZTAHŮ (ZÍSKEJTE OD ŽIVOTA MAXIMUM) „Rozumný se nepachtí za tím, co je příjemné, ale za tím, co ho zbaví nepříjemností „ Aristoteles 1. Jak podpořit trvalé vztahy - efektivní vedení vztahů pro naplnění společných cílů (zásady) - vztahové potřeby (test a aplikační nácvik) 2. Poznejte své spoluhráče i protivníky - tři úspěšné metody ničení vztahů ( obviňování, ústup , manipulace) - společné hodnoty a cíle 3. Stavte kontaktní mosty - konstruktivní metody komunikace, zásady - týmová spolupráce a vzájemná podpora (prožitkové hry) 4. Synergie – cesta k prosperitě - zvládání konfliktu a jasná komunikace - zralost osobnosti a klíčové komunikační návyky 5. Společenské vztahy podmínkou přežití - skupinový intelekt - výhody skupinové spolupráce Výstup: Návrh řešení konkrétního případu konfliktního vztahu z praxe (aplikace zásad) Časová dotace: • Teoretický vstup – 1,5 hodiny • Sebezkušenostní aktivita – 1,5 hodiny • Reflexe aktivity – 2 hodiny 3. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PŘI ŘEŠENÍ VZTAHOVÝCH PROBLÉMŮ „Největší prověrkou člověka není to, jak si člověk vede ve chvílích klidu a pohody, ale jak se zachová ve chvíli zkoušek a střetů „ M.L.King A) Proč je tak těžké být sám sebou 1. asertivita a sociální zdatnost 2. kořeny neasertivních projevů chování 3. pasivita, agresivita, manipulace, asertivita 4. silová komunikace a jak se jí bránit 5. neverbální projevy agrese 6. sebeprosazení - test 7. asertivní práva 8. typy asertivity B) Manipulativní taktiky „Mohl bys mít hodnotu, kdybys...“ 1. osobnostní profil manipulativní osobnosti a její oblíbené způsoby komunikace 2. masky, pod kterými manipulátora můžete objevit 3. typy manipulátorů 4. charakteristické znaky – test 5. nástroje, které využívá manipulátor k ovládnutí druhých 6. psychologická a somatická poškození oběti manipulátora 7. zásady kontramanipulace 8. praktický nácvik verbálních kontramanipulačních reakcí C) Asertivní metody vhodné pro náročnější zátěžové situace 1. asertivní reakce na kritiku - pravdivou, ale nevhodnou - oprávněnou - nepravdivou - útočnou 2. konstruktivní řešení problému 3. asertivní řešení konfliktu 4. asertivní obligace : směřování ke kompromisu a partnerská dohoda 5. umění vyjádřit negativní emoce (kognitivní rekonstrukce) 6. vedení asertivní konverzace a podpora partnera Výstup: Hraní rolí (manipulace a kontramanipulace) Časová dotace: • Teoretický vstup – 4 hodiny • Sebezkušenostní aktivita – 5 hodin • Reflexe aktivity – 3 hodiny 4. PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI „Úkolem řečníka je vyčerpat téma a nikoliv posluchače” W.L.S.Churchill A) Osobnost lektora 1. smysl a cíl prezentace (proč chci mluvit) 2. vizitka (vstupní projev účastníků, improvizace) 3. hodnoty, myšlení emoce (základní zdroje vědomého i nevědomého sdělení) 4. neverbální projev (mluvte svými pohyby) 5. verbální projev (jazykový cit a obratnost, slovní pohotovost, cvičení a hry) 6. vizáž B) Proces plánování a tvorby prezentace 1. Definice účelu a volba typu prezentace 2. Rozbor faktorů, které ovlivňují výstavbu jádra i úspěch prezentace 3. (typ skupiny, prostor, čas, didaktické pomůcky) 4. Zahájení prezentace - tři základní úkoly (vzbudit pozornost, udržet zájem a navodit atmosféru důvěry) 5. Tvorba jádra prezentace - Informační prezentace - Apelová (motivační) prezentace 6. Co nesmí chybět v závěru: racionální a emoční složka 7. Deset hlavních zásad úspěšné prezentace 8. Rozbor nejčastějších chyb 9. Samostatná konstrukce vzorové prezentace Výstup: Příprava a provedení vlastní prezentace Časová dotace: • Teoretický vstup – 3 hodiny • Sebezkušenostní aktivita – 3 hodiny • Reflexe aktivity – 4 hodiny Smyslem pracovního kurzu je podpořit v účastnících vědomí sebe samého, vědomí svých možností, naučit se je využívat, užívat a rozvíjet. Citlivě vnímat i svá vlastní omezení, daná často řadou stresem zafixovaných postojů. Ty pak vytváří složité těžko uchopitelné komplexy a blokují tvůrčí životní potenciál osobnosti. Naučit se uvolňovat a užívat tento potenciál je nejen otázkou zkušenosti, ale i učení, postupného uvědomování si širších souvislostí, které posouvají úroveň emoční a sociální zralosti osobnosti. Cílem je odstranit i stres z prezentace sebe samého, podpořit sebejistotu a opravdovost v projevu a uvolnit případnou doprovodnou tenzi ze společenských vazeb v zátěžových situacích.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. Termíny a časy konání: 22.5. 9-17h 28.5. 9-17h 29.5. 8-17h 30.5. 8-15h  

Akce již proběhla