CCV Pardubice

    Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání
 Kód akce: 0234201 
 Název akce: Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání 
 Termín konání: 10.prosince 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Domov mládeže SPŠ, Čáslavská 973, Chrudim 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Vzdělávací program bude zaměřen na podporu profesního růstu pedagogických pracovníků v oblasti matematické pregramotnosti především získáním praktických dovedností a postojů potřebných k vytváření základů předmatematických dovedností dětem předškolního věku v mateřské škole. Tento vzdělávací program je určen pedagogům mateřských škol. Program probíhá formou osmihodinového kurzu, v rámci něhož účastníci získají nový pohled na každodenní činnosti v mateřské škole z pohledu rozvoje předmatematických dovedností v kontextu integrovaného vzdělávání a naučí se efektivně využívat metody práce k rozvoji matematických představ, kompetencí k učení a k řešení problémů jako nástroje k dosažení maximální individuální úrovně matematické pregramotnosti. Kurz bude probíhat maximálně prakticky, prioritně formou hry, kde je prostor pro vlastní aktivitu dítěte, ale i myšlení, zkoumání, legraci na úrovni odpovídající myšlení a specifickým zvláštnostem předškolního věku. Bude zaměřen na následující témata: • Rozvoj matematické pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro úspěšné další vzdělávání dítěte – 1 vyuč.hodina • Matematická pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, očekávané výstupy, vzdělávací oblasti, v rámci kterých k rozvoji matematické pregramotnosti dochází: Matematické uvažování. Rozlišovat mezi důležitým a nepodstatným vzhledem k situaci; vyhodnocovat, co je pravda/nepravda, správně/nesprávně; rozlišovat příčinu a důsledek… Matematická komunikace. Zahrnuje schopnost rozumět sdělením, která mají matematický charakter, a vyjadřovat se (ústně, pohybem, graficky) srozumitelně k otázkám a problémům, které mají matematický obsah… Vymezování problémů a jejich řešení. Zahrnuje schopnost rozpoznat a formulovat matematické problémy a řešit je různými způsoby … – 2 vyuč. hodiny • Jednotlivé oblasti matematických představ v souvislosti s matematickou pregramotností a možnosti jejich rozvoje Matematický obsah - tvořený strukturami a pojmy nutnými k formulaci matematické podstaty problémů: Kvantita (význam čísel, různé reprezentace čísel, operace s čísly, představa velikosti čísel…). Prostor a tvar (vnímání orientace v prostoru, představy rovinných a prostorových útvarů…). Změna a vztahy (vnímání pravidelností, vytváření pravidelností, hledání souvislostí, …). Zpracování informací (porozumění informaci, znázorňování dat, vyvozování závěrů…). – 2 vyuč. hodiny • Metody, formy práce, konkrétní činnosti vedoucí k rozvoji matematické pregramotnosti v kontextu integrovaného vzdělávání v MŠ, příklady dobré praxe. Metody a činnosti, jejichž cílem je porozumění zadání, početnost, porovnávání, třídění, řazení, vytváření algoritmů, manipulace s předměty, prostorové vnímání a orientace, vnímání času a časové posloupnosti, vztah příčiny a následku atd. – 3 vyuč. hodiny  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Hana Švejdová, lektorka a autorka metodických brožur
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Vzdělávací program bude zaměřen na podporu profesního růstu pedagogických pracovníků v oblasti matematické pregramotnosti především získáním praktických dovedností a postojů potřebných k vytváření základů předmatematických dovedností dětem předškolního věku v mateřské škole. Tento vzdělávací program je určen pedagogům mateřských škol. Program probíhá formou osmihodinového kurzu, v rámci něhož účastníci získají nový pohled na každodenní činnosti v mateřské škole z pohledu rozvoje předmatematických dovedností v kontextu integrovaného vzdělávání a naučí se efektivně využívat metody práce k rozvoji matematických představ, kompetencí k učení a k řešení problémů jako nástroje k dosažení maximální individuální úrovně matematické pregramotnosti. Kurz bude probíhat maximálně prakticky, prioritně formou hry, kde je prostor pro vlastní aktivitu dítěte, ale i myšlení, zkoumání, legraci na úrovni odpovídající myšlení a specifickým zvláštnostem předškolního věku. Bude zaměřen na následující témata: • Rozvoj matematické pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro úspěšné další vzdělávání dítěte – 1 vyuč.hodina • Matematická pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, očekávané výstupy, vzdělávací oblasti, v rámci kterých k rozvoji matematické pregramotnosti dochází: Matematické uvažování. Rozlišovat mezi důležitým a nepodstatným vzhledem k situaci; vyhodnocovat, co je pravda/nepravda, správně/nesprávně; rozlišovat příčinu a důsledek… Matematická komunikace. Zahrnuje schopnost rozumět sdělením, která mají matematický charakter, a vyjadřovat se (ústně, pohybem, graficky) srozumitelně k otázkám a problémům, které mají matematický obsah… Vymezování problémů a jejich řešení. Zahrnuje schopnost rozpoznat a formulovat matematické problémy a řešit je různými způsoby … – 2 vyuč. hodiny • Jednotlivé oblasti matematických představ v souvislosti s matematickou pregramotností a možnosti jejich rozvoje Matematický obsah - tvořený strukturami a pojmy nutnými k formulaci matematické podstaty problémů: Kvantita (význam čísel, různé reprezentace čísel, operace s čísly, představa velikosti čísel…). Prostor a tvar (vnímání orientace v prostoru, představy rovinných a prostorových útvarů…). Změna a vztahy (vnímání pravidelností, vytváření pravidelností, hledání souvislostí, …). Zpracování informací (porozumění informaci, znázorňování dat, vyvozování závěrů…). – 2 vyuč. hodiny • Metody, formy práce, konkrétní činnosti vedoucí k rozvoji matematické pregramotnosti v kontextu integrovaného vzdělávání v MŠ, příklady dobré praxe. Metody a činnosti, jejichž cílem je porozumění zadání, početnost, porovnávání, třídění, řazení, vytváření algoritmů, manipulace s předměty, prostorové vnímání a orientace, vnímání času a časové posloupnosti, vztah příčiny a následku atd. – 3 vyuč. hodiny Podpořit profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti matematické negramotnosti: - ujasnit si cíle matematické pregramotnosti, které nejsou v RVPPV explicitně vymezené a jsou prioritně zastoupené v oblasti dítě a jeho psychika - umět přirozeně propojovat činnosti zaměřené na rozvoj matematické pregramotnosti s ostatními činnostmi v rámci integrovaného vzdělávání - zažít prakticky příklady dobré praxe v souvislosti s matematickou pregramotností - získat nové podněty k praktickým činnostem s dětmi  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 

Akce zrušena