CCV Pardubice

    Jak na předčtenářskou gramotnost u dětí předškolního věku
 Kód akce: 0218380 
 Název akce: Jak na předčtenářskou gramotnost u dětí předškolního věku 
 Termín konání: Od 13.února 2018 do 27.února 2018 od 08:30 
 Rozsah akce: 16 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Cílem semináře je vybavit jeho absolventy rozšiřujícími odbornými znalostmi/kompetencemi, které budou moci využít ve své práci učitele/učitelky mateřské školy, a to zejména ve vztahu k podpoře rozvoje předčtenářské gramotnosti. 
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor:  Václava Tmejová, ředitelka MŠ
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 2900 Kč 
 Tematická náplň: V první části programu budou účastníci seznámeni s podstatou a významem čtenářské pregramotnosti a prostředky jejího rozvoje. Druhá část programu bude zaměřena zejména na konkrétní činnosti pro utváření vztahů k četbě a práci s příběhem. První část programu zahrnuje následující témata: Význam čtení pro život, význam předčtenářské gramotnosti. Jakou úlohu má rodina v souvislosti se čtením a předčtenářskou gramotností, jakou úlohu plní v této souvislosti mateřská škola? Vzájemná spolupráce rodiny a mateřské školy. Podněcování předčtenářské gramotnosti v souvislosti s rozvojem psychických schopností a důležitých dovedností dětí v předškolním věku. Rozvoj smyslového vnímání, orientace v prostoru a vnímání času. Rozvoj představivosti a fantazie, rozvoj myšlení, rozvoj řeči a komunikačních schopností. Jak podněcovat smysluplné a funkční, slovní a grafomotorické projevy dětí. Jak rozvíjet projevy gramotnosti v raném období. Význam kresby. Druhá část programu zahrnuje témata: Řečové a estetické činností dětí - podmínka pro utváření vztahů ke knize a k příběhům. Poslech čtených jednoduchých příběhů, dokončení děje, vyprávění přečteného textu, jednoduchých pohádek. Tematický projekt – práce s pohádkovým textem a texty písniček - spojená s dramatizací a zařazením konkrétních ukázek rozvoje předčtenářské gramotnosti, s činnostmi pro rozvoj smyslového vnímání, rozvoj řeči, naslouchání, dokončení příběhu, rozvoj fantazie, představivosti a grafomotorických činností Obě části semináře zahrnují prvky přednášky, ale i workshopové aktivity, kdy je kombinován frontální výklad lektora s individuální a skupinovou praktickou činností účastníků. V první i ve druhé části programu bude dán prostor k diskusi  
 Poznámka: Seminář se koná ve dvou dnech (13.2.+27.2.2018,vždy 8:30 - 14:30 hodin) a je vhodný pro zařazení do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla