CCV Pardubice

    Dvouleté děti v předškolním vzdělávání - možnosti, přístupy a limity MŠ
 Kód akce: 0213190 
 Název akce: Dvouleté děti v předškolním vzdělávání - možnosti, přístupy a limity MŠ  
 Termín konání: Od 15.ledna 2019 do 29.ledna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 24 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: 1. den – 8 vyuč. hodin Úvod do problematiky: Historie a vývoj institucionální výchovy. Právní předpisy / zákon č. 561 / 2004 sb. předškolní, základní…vzdělávání ;vyhláška č. 14 / 2005 Sb. o předškolním vzdělávání… ; zákon č. 258 / 2000Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví…; vyhláška č. 84 / 2001 Sb., o hygienických požadavcích na …;vyhláška č. 410 / 2005 Sb., o hygienických požadavcích… ; Současné pojetí předškolního vzdělávání. Inovace RVP PV a RVP ZV. Integrovaný model vzdělávání / integrovaný, EACEA, ISCED O/. Služby a péče o děti a dětské skupiny. Vývojová specifika dětí od dvou let - batolící a předškolní věk / 3. r. / • Dětské kvalitativní změny ve vývojových stádiích – stádium autonomie, autonomizace, učení se ; vývoj psychického „Já“ – tzv. fáze rozvoje ega / M.Máhlerová / ; fáze verbálního „Já“ / • Vliv prostředí na vývoj vlastností dítěte , rozvoj IQ, EQ – rodič a utváření emoční. reality- dvousměrný proces • Postupná adaptace / příprava batolete na vstup do MŠ-postupné seznamování s prostředím, profesní erudice pedagoga / včetně doporuč. literatury pro rodiče- Neisel, R. - Griebel, W.: Poprvé v mateřské škole. / • Potřeby batolat – zajištění základní potřeby bezpečí, jistoty a vazby, potřeba stálosti, řádu, dostatečných smyslových podnětů, pohybu… • Hodnocení pedagogické práce a přístupů k dětem z vnějšího prostředí - kasuistika • Principy psychického vývoje dítěte / osamostatňování, rozvoj řeči, rozvoj symbol. myšlení, učení hygienických návyků, potřeba těl. aktivity, vnímání času a prostoru, pokračující autonomizace, období vzdoru, utváření prototypů vzorců jednání … 2. den – 8 vyuč. hodin Principy psychického vývoje dítěte / pokračování /. • Adaptační potíže dítěte promítající se do: začlenění do kolektivu, samostatnosti (jídlo, hyg. návyky – vytváření), obtíže ve vnímání proměny dynamiky kolektivních vztahů, neadekvátní reakce na „ pokyny- požadavky „ např. herní…( lit. John Briekley 7 prvních let života rozhoduje) • Zabezpečení vhodných podmínek: třída „ jeselského typu“, vybavení tříd, nábytek dle požadované ergonomie , hygienické podmínky - přebalovací koutek, snížení počtu dětí ve třídě / viz akt. legislativa • Požadavek školeného personálu – vzdělávání dle doporučení MŠMT ČR ; „pomocné síly“- chůvy , tety / požadované vzdělání /. • Hra a nová dětská zkušenost - počátek spolupráce, korekce chování, seznamování se s omezením „jeho chtění“; nutnost zabezpečení “volné hry“; hry smyslové, experimentační, napodobující, paralelní…; hračky – stimulují charakter, rozvoj tvořivosti, fantazie, motorické obratnosti ; vhodné typy hraček / homolog. ; genderově vyhraněné hračky… • Dosažení kompetencí / pro již tříleté /: potřeby starších dětí – kvalitativní vyspělost sociální- přijetí řádu a spolupráce, akceptace vrstevníka; vyspělost samoobslužná, kooperativní, řečová, akceptace autority pedag. myšlení v konkrétních obrazech, schopnosti plánovat; • Metoda - nácvik a postupné upevňování osvojených dovedností. • Forma - individualizovaná, pečovatelská. • Co dělat, když se adaptace nedaří? • Postupy ze strany rodičů k minimalizaci adaptačních obtíží (návštěva M Center,společná návštěva prostředí v MŠ) , vzájemná komunikace a kooperace, rituály, pozitivní motivace, základní pravidla výchovy batolete, pravdivost informací k akt. projevům dítěte etc. • Uspořádání rodinného života ve vztahu k vedení dítěte - konformita rodičovského myšlení – vliv „módních“ trendů; myšlenkové chyby – mylná hodnocení rizik, zkreslování důkazů, vyvození mylných závěrů… • „Narušené rodičovství„ /Dr. Koukolník, Dr. J.Drtilová /. 3. den – 8 vyuč. hodin Úskalí batolícího věku: • Pohybová aktivita / nerealizovaná / , separační úzkost / nezvládnutá adaptace / , deprivace „ z nucené hospitalizace“ v MŠ…, absence racionálních mechanizmů, • Zabezpečení vhodných provozních podmínek pro batole: třída „ jeselského typu“ - vybavení tříd, nábytek dle požadované ergonomie, hygienické podmínky - přebalovací koutek, snížení počtu dětí ve třídě ; • Nutnost speciálně školeného personálu - kvalitní výchova i vzdělávání; „pomocné síly“ - chůvy. • Dosažené kompetence /u tříletých dětí/. • Diskuse, informace o osobních zkušenostech - návrhy a náměty pro zkvalitnění péče o batolata;  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, speciální pedagogy 
 Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová, speciální pedagog, Olomouc
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 4200 Kč 
 Tematická náplň: 1. den – 8 vyuč. hodin Úvod do problematiky: Historie a vývoj institucionální výchovy. Právní předpisy / zákon č. 561 / 2004 sb. předškolní, základní…vzdělávání ;vyhláška č. 14 / 2005 Sb. o předškolním vzdělávání… ; zákon č. 258 / 2000Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví…; vyhláška č. 84 / 2001 Sb., o hygienických požadavcích na …;vyhláška č. 410 / 2005 Sb., o hygienických požadavcích… ; 2. hod. Současné pojetí předškolního vzdělávání. Inovace RVP PV a RVP ZV. Integrovaný model vzdělávání / integrovaný, EACEA, ISCED O/. Služby a péče o děti a dětské skupiny. 1 hod. Vývojová specifika dětí od dvou let - batolící a předškolní věk / 3. r. / • Dětské kvalitativní změny ve vývojových stádiích – stádium autonomie, autonomizace, učení se ; vývoj psychického „Já“ – tzv. fáze rozvoje ega / M.Máhlerová / ; fáze verbálního „Já“ / • Vliv prostředí na vývoj vlastností dítěte , rozvoj IQ, EQ – rodič a utváření emoční. reality- dvousměrný proces • Postupná adaptace / příprava batolete na vstup do MŠ-postupné seznamování s prostředím, profesní erudice pedagoga / včetně doporuč. literatury pro rodiče- Neisel, R. - Griebel, W.: Poprvé v mateřské škole. / • Potřeby batolat – zajištění základní potřeby bezpečí, jistoty a vazby, potřeba stálosti, řádu, dostatečných smyslových podnětů, pohybu… • Hodnocení pedagogické práce a přístupů k dětem z vnějšího prostředí - kasuistika • Principy psychického vývoje dítěte / osamostatňování, rozvoj řeči, rozvoj symbol. myšlení, učení hygienických návyků, potřeba těl. aktivity, vnímání času a prostoru, pokračující autonomizace, období vzdoru, utváření prototypů vzorců jednání … 2. den – 8 vyuč. hodin Principy psychického vývoje dítěte / pokračování /. • Adaptační potíže dítěte promítající se do: začlenění do kolektivu, samostatnosti (jídlo, hyg. návyky – vytváření), obtíže ve vnímání proměny dynamiky kolektivních vztahů, neadekvátní reakce na „ pokyny- požadavky „ např. herní…( lit. John Briekley 7 prvních let života rozhoduje) • Zabezpečení vhodných podmínek: třída „ jeselského typu“, vybavení tříd, nábytek dle požadované ergonomie , hygienické podmínky - přebalovací koutek, snížení počtu dětí ve třídě / viz akt. legislativa • Požadavek školeného personálu – vzdělávání dle doporučení MŠMT ČR ; „pomocné síly“- chůvy , tety / požadované vzdělání /. • Hra a nová dětská zkušenost - počátek spolupráce, korekce chování, seznamování se s omezením „jeho chtění“; nutnost zabezpečení “volné hry“; hry smyslové, experimentační, napodobující, paralelní…; hračky – stimulují charakter, rozvoj tvořivosti, fantazie, motorické obratnosti ; vhodné typy hraček / homolog. ; genderově vyhraněné hračky… • Dosažení kompetencí / pro již tříleté /: potřeby starších dětí – kvalitativní vyspělost sociální- přijetí řádu a spolupráce, akceptace vrstevníka; vyspělost samoobslužná, kooperativní, řečová, akceptace autority pedag. myšlení v konkrétních obrazech, schopnosti plánovat; • Metoda - nácvik a postupné upevňování osvojených dovedností. • Forma - individualizovaná, pečovatelská. / 5 hod.- 6 hod. / • Co dělat, když se adaptace nedaří? • Postupy ze strany rodičů k minimalizaci adaptačních obtíží (návštěva M Center,společná návštěva prostředí v MŠ) , vzájemná komunikace a kooperace, rituály, pozitivní motivace, základní pravidla výchovy batolete, pravdivost informací k akt. projevům dítěte etc. • Uspořádání rodinného života ve vztahu k vedení dítěte - konformita rodičovského myšlení – vliv „módních“ trendů; myšlenkové chyby – mylná hodnocení rizik, zkreslování důkazů, vyvození mylných závěrů… • „Narušené rodičovství„ /Dr. Koukolník, Dr. J.Drtilová /. / 2 hod. / 3. den – 8 vyuč. hodin Úskalí batolícího věku: • Pohybová aktivita / nerealizovaná / , separační úzkost / nezvládnutá adaptace / , deprivace „ z nucené hospitalizace“ v MŠ…, absence racionálních mechanizmů, • Zabezpečení vhodných provozních podmínek pro batole: třída „ jeselského typu“ - vybavení tříd, nábytek dle požadované ergonomie, hygienické podmínky - přebalovací koutek, snížení počtu dětí ve třídě ; • Nutnost speciálně školeného personálu - kvalitní výchova i vzdělávání; „pomocné síly“ - chůvy. • Dosažené kompetence /u tříletých dětí/. / 4 hod. / • Diskuse, informace o osobních zkušenostech - návrhy a náměty pro zkvalitnění péče o batolata; / 2 hod./ • Návštěva ped. pracovníků v MŠ - prostředí / 2 – 3 hod. / - hodnocení. • Résumé: odborné informace pro pedagogy o ontogenetickém vývoji a potřebách batolat Dominance vlivu prostředí na vývoj vlastností dítěte. Upozornění na dětská vývojová rizika a možnosti MŠ sanovat potřeby dětí dané věkové kategorie.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV a bude se konat 3 dny. Termíny: 15., 22. a 29. ledna 2019 

Akce již proběhla