CCV Pardubice

    Vzdělávání žáků s SVP v podmínkách společného vzdělávání
 Kód akce: 1638190 
 Název akce: Vzdělávání žáků s SVP v podmínkách společného vzdělávání 
 Termín konání: Od 18.března 2019 do 23.dubna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 24 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: 1. Úvod do speciální pedagogiky se zaměřením na společné vzdělávání Společné vzdělávání – inkluze (inkluze a integrace, legislativní vymezení, současný stav po 1.9.2016, role škol a jednotlivých rolí ve škole – VP, TU, ŘŠ, školní poradenské pracoviště, spolupráce se ŠPZ). Rozbor používaných termínů v souvislosti se společným vzděláváním, rozbor Zpráv a Doporučení ŠPZ v souvislosti s inkluzí, zařazování do jednotlivých stupňů PO. Časová dotace: 4 hodiny 2. Psychologické aspekty SPU Seznámení s psychodiagnostikou používanou pro tuto oblast ve ŠPZ ( Anamnestické údaje jako nezbytné východisko, podmínky a cíle vyšetření při podezření na SPU, role rodiče a jeho motivace k vyšetření, diagnostické metody zjišťování úrovně rozumových schopností (WISC, W-J, IDS), průběh vyšetření, výsledky vyšetření a jejich rozbor, přístup rodičů k výsledkům vyšetření. Praktický rozbor užívaných odborných termínů, zpráv z vyšetření v PPP. Výstupy a doporučení ze ŠPZ Časová dotace: 4 hodiny 3. Teoreticko-metodologické aspekty SPU a diagnostika SPU Etiologie specifických poruch učení - biologicko – medicínská, kognitivní, behaviorální. Rozdělení specifických poruch učení, projevy jednotlivých poruch učení, funkční nedostatky a deficity schopností Příznaky SPU z pedagogického pohledu ZŠ - oblast čtení, písmného projevu. Speciální testy a soubor specifických zkoušek(seznámení, rozbor, práce s výsledky) Časová dotace 4 hodin 4. Specifika práce se žákem s SPU Reedukace a nápravná péče Individuální přístup učitelů k žákům se SPU, formy péče o dyslektiky, zásady reedukace specifických poruch učení, nejčastější chyby při reedukaci, zásady pro výuku čtení a jeho reedukaci. Cvičení na zrakovou percepci, reedukace dyslexie, cvičení na sluchovou percepci, reedukace dysortografie, reedukace dysgrafie, reedukace dyskalkul Pro jednotlivé oblasti jsou aplikovány ukázky z program DysCom. Časová dotace: 4 hodiny 5. Nadané děti Vymezení nadání, charakteristiky nadaných, dvojí výjimečnost Individuální vzdělávací plán Přístupy ke vzdělávání nadaných (akcelerační varianta, obohacující varianta) Metody a přístupy práce k žákovi s nadáním Možnosti hodnocení nadaných žáků Jak se nadaní učí Výběr titulů a pracovních materiálů vhodných pro rozvíjení kognitivně nadaných a ostatních motivovaných žáků Aktivity pro rozvoj jazykového nadání, matematicko-logického nadání, přírodovědného nadání Časová dotace: 4 hodiny 6. Poruchy chování Oblast rizikového chování žáků školního věku, možné příčiny, etiologie. Klasifikace poruch chování Specifika práce s žáky s poruchami chování, oblasti rizikového chování ve školním prostředí Žáci s ADHD a žáci hyperaktivní v kolektivu třídy, specifika práce s nimi Žáci s poruchou autistického spektra Specifika práce žáků se specifickými poruchami učení a chování. Časová dotace: 4 hodiny  
 Doporučeno pro: učitelé ZŠ, SŠ a VOŠ 
 Lektor: PaedDr. Jiří Knoll, Pedagogicko-psychologická poradna, Pardubice
Mgr. Irena Dojčánová, psycholožka PPP Pardubice
Mgr. Zdeňka Matoušková, speciální pedagog PPP Pardubice
Mgr. Ivana Němcová, speciální pedagog, PPP Pardubice
 
 Garant: Bc. Michaela Mzyková 
 Účastnický poplatek: 6250 Kč 
 Tematická náplň: 1. Úvod do speciální pedagogiky se zaměřením na společné vzdělávání Společné vzdělávání – inkluze (inkluze a integrace, legislativní vymezení, současný stav po 1.9.2016, role škol a jednotlivých rolí ve škole – VP, TU, ŘŠ, školní poradenské pracoviště, spolupráce se ŠPZ). Rozbor používaných termínů v souvislosti se společným vzděláváním, rozbor Zpráv a Doporučení ŠPZ v souvislosti s inkluzí, zařazování do jednotlivých stupňů PO. Časová dotace: 4 hodiny 2. Psychologické aspekty SPU Seznámení s psychodiagnostikou používanou pro tuto oblast ve ŠPZ ( Anamnestické údaje jako nezbytné východisko, podmínky a cíle vyšetření při podezření na SPU, role rodiče a jeho motivace k vyšetření, diagnostické metody zjišťování úrovně rozumových schopností (WISC, W-J, IDS), průběh vyšetření, výsledky vyšetření a jejich rozbor, přístup rodičů k výsledkům vyšetření. Praktický rozbor užívaných odborných termínů, zpráv z vyšetření v PPP. Výstupy a doporučení ze ŠPZ Časová dotace: 4 hodiny 3. Teoreticko-metodologické aspekty SPU a diagnostika SPU Etiologie specifických poruch učení - biologicko – medicínská, kognitivní, behaviorální. Rozdělení specifických poruch učení, projevy jednotlivých poruch učení, funkční nedostatky a deficity schopností Příznaky SPU z pedagogického pohledu ZŠ - oblast čtení, písmného projevu. Speciální testy a soubor specifických zkoušek(seznámení, rozbor, práce s výsledky) Časová dotace 4 hodin 4. Specifika práce se žákem s SPU Reedukace a nápravná péče Individuální přístup učitelů k žákům se SPU, formy péče o dyslektiky, zásady reedukace specifických poruch učení, nejčastější chyby při reedukaci, zásady pro výuku čtení a jeho reedukaci. Cvičení na zrakovou percepci, reedukace dyslexie, cvičení na sluchovou percepci, reedukace dysortografie, reedukace dysgrafie, reedukace dyskalkul Pro jednotlivé oblasti jsou aplikovány ukázky z program DysCom. Časová dotace: 4 hodiny 5. Nadané děti Vymezení nadání, charakteristiky nadaných, dvojí výjimečnost Individuální vzdělávací plán Přístupy ke vzdělávání nadaných (akcelerační varianta, obohacující varianta) Metody a přístupy práce k žákovi s nadáním Možnosti hodnocení nadaných žáků Jak se nadaní učí Výběr titulů a pracovních materiálů vhodných pro rozvíjení kognitivně nadaných a ostatních motivovaných žáků Aktivity pro rozvoj jazykového nadání, matematicko-logického nadání, přírodovědného nadání Časová dotace: 4 hodiny 6. Poruchy chování Oblast rizikového chování žáků školního věku, možné příčiny, etiologie. Klasifikace poruch chování Specifika práce s žáky s poruchami chování, oblasti rizikového chování ve školním prostředí Žáci s ADHD a žáci hyperaktivní v kolektivu třídy, specifika práce s nimi Žáci s poruchou autistického spektra Specifika práce žáků se specifickými poruchami učení a chování. Časová dotace: 4 hodiny Kurz  
 Poznámka: Seminář je rozdělen do 4 bloků a to: 18.3., 25.3., 15.4. a 23.4.2019 a je vhodný do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla