CCV Pardubice

    Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava
 Kód akce: 1630190 
 Název akce: Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava  
 Termín konání: Od 20.března 2019 do 24.dubna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 16 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: Vzdělávací program seznámí účastníky se základní terminologií týkající se specifických vývojových poruch učení a chování (SPUCH) a s jejich příčinami. Představí jim nejčastěji se vyskytující i méně časté poruchy učení (SPU) a také formy zajištění speciální péče. Účastníci si osvojí řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které budou moci zařadit do své praxe. Seznámí se s možnostmi práce s dětmi, s možnostmi včasné diagnostiky a aplikace do výuky. Obsah semináře – témata: - včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat, - základní pojmy a teoretické vědomosti o problematice specifických poruch učení a chování - diagnostika SPUCH, odlišení specifických poruch chování (SPCH) od specifických poruch učení (SPU) - kritéria pro diagnostiku SPU, - specifické poruchy učení, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi specifickými poruchami učení a syndromem školní neúspěšnosti - objasnění symptomatologie těchto poruch, - reedukace, metody práce u dětí se SPU - informace o možnostech a metodách nápravné práce (percepčně motorická oslabení ve školní praxi - oblast zraková, sluchová, prostorová, intermodalita, serialita, oblast hrubé motoriky a grafomotoriky, komunikační dovednosti, vytváření číselných představ, orientace v čase...) - přehled metodických a pracovních materiálů (např. pracovní listy, používání čtecího okénka, číselné sítě) a reedukačních pomůcek vhodných pro reedukaci SPUCH (ergonomicky tvarovaná řada psacích pomůcek pro děti od 4 do 13 let, čtecího okénko, čtenářské tabulky, číselná síť), - prevence vzniku poruch učení u dětí, - spolupráce rodiny, - diskuse a rozbor příkladů z praxe.  
 Doporučeno pro: pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, asistentům pedagoga, školním speciálním pedagogům  
 Lektor: Mgr. Světlana Drábová,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 2900 Kč 
 Tematická náplň: Vzdělávací program seznámí účastníky se základní terminologií týkající se specifických vývojových poruch učení a chování (SPUCH) a s jejich příčinami. Představí jim nejčastěji se vyskytující i méně časté poruchy učení (SPU) a také formy zajištění speciální péče. Účastníci si osvojí řadu poznatků a praktických postupů v oblasti pedagogické diagnostiky, které budou moci zařadit do své praxe. Seznámí se s možnostmi práce s dětmi, s možnostmi včasné diagnostiky a aplikace do výuky. Obsah semináře – témata: - včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat, - základní pojmy a teoretické vědomosti o problematice specifických poruch učení a chování - diagnostika SPUCH, odlišení specifických poruch chování (SPCH) od specifických poruch učení (SPU) - kritéria pro diagnostiku SPU, - specifické poruchy učení, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi specifickými poruchami učení a syndromem školní neúspěšnosti - objasnění symptomatologie těchto poruch, - reedukace, metody práce u dětí se SPU - informace o možnostech a metodách nápravné práce (percepčně motorická oslabení ve školní praxi - oblast zraková, sluchová, prostorová, intermodalita, serialita, oblast hrubé motoriky a grafomotoriky, komunikační dovednosti, vytváření číselných představ, orientace v čase...) - přehled metodických a pracovních materiálů (např. pracovní listy, používání čtecího okénka, číselné sítě) a reedukačních pomůcek vhodných pro reedukaci SPUCH (ergonomicky tvarovaná řada psacích pomůcek pro děti od 4 do 13 let, čtecího okénko, čtenářské tabulky, číselná síť), - prevence vzniku poruch učení u dětí, - spolupráce rodiny, - diskuse a rozbor příkladů z praxe. Cílem vzdělávacího programu je prohloubit speciálně pedagogické znalosti účastníků o problematice SPU, SPCH a možnostech jejích diagnostiky tak, aby byli schopni přizpůsobit výuku potřebám žáků se SPU a SPCH. Pedagogové se zorientují v problematice SPU a SPUCH. Stručně se seznámí s jednotlivými etapami vývoje dítěte. Bude jim nastíněn význam jednotlivých schopností a dovedností v percepčních a kognitivních oblastech pro rozvoj klíčových kompetencí jedince v souvislosti se zvládnutím nástupu do ZŠ a následnou školní úspěšností.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla