CCV Pardubice

    Prvouka v 1. třídě - Od cílů prvouky k tematicky integrované výuce
 Kód akce: 0915391 
 Název akce: Prvouka v 1. třídě - Od cílů prvouky k tematicky integrované výuce 
 Termín konání:  3.června 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah:  Jedná se o praktický seminář věnovaný problematice prvouky v 1. třídě se zaměřením na tematicky integrovanou výuku. Časově-tematický plán prvouky - měsíční. Vzdělávací cíle prvouky podle RVP, jejich konkretizace pro 1. ročník. Pojem projektová a tematicky integrovaná výuka. Vhodná témata k integraci, aktivity s mezipředmětovými přesahy. Praktická ukázka tematické výuky s využitím prezentovaných učebnic, vhodné metody (sněhová koule, pětilístky, pozorování, myšl. mapy, sběr přírodnin a práce s nimi). Žákovská portfolia a příklady dobré praxe při tematicky integrované výuce.  
 Doporučeno pro: učitele 1. st. ZŠ, asistenti pedagoga 
 Lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Jedná se o praktický seminář věnovaný problematice prvouky v 1. třídě se zaměřením na tematicky integrovanou výuku. Podrobný obsah: časově-tematický plán prvouky - měsíční 1 h - Společně projdeme časový plán prvouky, který je ověřený a zpracovaný na míru sadě učebnic, zaměříme se na tematické propojení čtení a prvouky. vzdělávací cíle prvouky podle RVP, jejich konkretizace pro 1. ročník 0,5 h - Prostudujeme, co říká o oboru ČLOVĚK A JEHO SVĚT RVP . pojem projektová a tematicky integrovaná výuka 1 h - Proběhne „minilekce“ s cílem objasnit dané pojmy. vhodná témata k integraci, aktivity s mezipředmětovými přesahy – časová dotace, konkrétní ukázky 1,5 h - Postupně projdeme jednotlivá témata prvouky v 1. ročníku a budeme k nim hledat mezipředmětové vazby. Ukážeme si ukázky z výuky, jak lze některá témata ve stejném čase uchopit v rámci čtení, psaní, prvouky a výchov. praktická ukázka tematické výuky s využitím prezentovaných učebnic, vhodné metody (sněhová koule, pětilístky, pozorování, myšl. mapy, sběr přírodnin a práce s nimi) 3 h - Na zvoleném tématu z učebnice si vyzkoušíme realizovat celou lekci tematické výuky s využitím uvedených metod. žákovská portfolia a příklady dobré praxe při tematicky integrované výuce 1 h - Při ukázkách žákovských prací proběhne diskuse na téma integrovaná výuka a sdílení vlastních zkušeností. - se seznámí s časově tematickým plánem prvouky na celý školní rok - porozumí vzdělávacím cílům prvouky dle RVP na 1. období, které společně rozpracujeme do dílčích cílů pro 1. ročník - si prohloubí znalosti o tematicky integrované výuce, pochopí její klady a dopady na žáka - prodiskutují jednotlivá prvoučná témata z hlediska možnosti integrace dalších vyučov. předmětů, navrhnou vlastní náměty propojování témat a vyuč. předmětů - vyzkouší si v praxi tematicky integrovanou výuku podle učebnice Nakladatelství HANAMI - shlédnou ukázky přímo z výuky a předají si vlastní příklady dobré praxe  
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.