CCV Pardubice

    Individualizace práce v předškolním vzdělávání MŠ (40)
 Kód akce: 0234190 
 Název akce: Individualizace práce v předškolním vzdělávání MŠ (40) 
 Termín konání: Od 2.dubna 2019 do 11.dubna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 40 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše  
 Stručný obsah: 1.den (8hodin) 1. Pojem individualizace v RVP PV 2. Charakteristika specifik dětí věku 3-6 let 3. Proces poznávání a učení, dětské vidění světa 2.den (8hodin) 4. Základní podmínky efektivní realizace individualizace ve VVP MŠ 5. Typologie osobnosti- důležitý nástroj poznání individuality dítěte 3.den (8hodin) 6. Dimenze osobnosti u dětí 7. Dimenze osobnosti v temperamentových charakteristikách dětí MŠ a jejich význam pro způsob učení 8. Využití znalosti dimenzí osobnosti a typů MBTI učiteli v praxi VVP PV 4.den (8hodin) 9. Individualizované metody hodnocení kvality výkonu dítěte 10. Specifika vývoje osobnosti předškolního dítěte ve vztahu k hodnocení výkonu 11. Metody formativního hodnocení 12. Hodnocení chování dětí předškolního věku 5.den (8hodin) 13. Rysy osobnosti dětí s vysokým nadáním a jejich negativní projevy v kontextu běžného prostředí 14. Nadané děti ve školním vzdělávání 15. Erudovaný způsob plánování výchovně vzdělávacích činností-projektování  
 Doporučeno pro: ředitele a učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Hana Drahoňovská,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 10300 Kč 
 Tematická náplň: 1.den (8hodin) 1. Pojem individualizace v RVP PV – 2 hodiny - Podstata pojmu - Souvislosti podmiňující potřebnost individualizace VVP - Podmínky realizace v rámci předškolní výchovy - „ Máme v naší MŠ připravené základy realizace individualizace ?“ - samostatná práce, doplňování pracovního listu (Komparace vlastní praxe se základními podmínkami realizace individualizace VVP • Jak to dělám já • Co už dělám správně • Na co zaměřím svou pozornost teď) - společná reflexe aktivity 2. Charakteristika specifik dětí věku 3-6 let – 4 hodiny - Obecné zákonitosti vývoje předškolních dětí - Individuální charakteristiky genotypu ( zájmy, schopnosti,..) - Klíčové potřeby dětí předškolního věku • Maslowova hierarchie • Erikson (životní mohutnosti) • Autonomie, kompetence a vztahové potřeby • „Jak vycházím vstříc potřebám dětí“ - samostatná práce, dotazníková forma - reflexe aktivity • Intelekt - typy inteligence - smysl výběru činností podle jednotlivých typů 3. Proces poznávání a učení, dětské vidění světa – 2 hodiny - Prekoncepty (konstruktivismus) - Fáze učení (evokace, „uvědomení si významu informace“, reflexe) - Způsoby učení (spontánní učení, hra, prožitkové učení, částečně řízená činnost. - Obecné zásady pro individualizované učení dětí v předškolním věku 2.den (8hodin) 4. Základní podmínky efektivní realizace individualizace ve VVP MŠ – 6 hodin - Hodnocení pokroku: • Pedagogická diagnostika (zdroje informací) • Pozorování (základní metoda) • Výsledky práce dětí (portfolia) • Diagnostika dětské kresby - Podnětné prostředí: • Prostorové uspořádání • Pružnost obsahu i metod • Připravené prostředí-Montessori systém • Centra aktivit – systém Začít spolu - Spolupráce s rodinou: • Vytváření vztahu od počátku vstupu dítěte do MŠ • Různorodé formy spolupráce • Zapojení rodičů do VVP i praktického provozu MŠ - Komunikační dovednosti učitele: • Pozitivní komunikace ve výchovných situacích (rozbroje mezi dětmi, úklid, agresivita, vulgarismy, strachy, úzkosti,lhaní, nastavení hranic,..) • Přijetí různorodostí • Zvládání náročného rozhovoru (včetně agresivního rodiče) 5. Typologie osobnosti- důležitý nástroj poznání individuality dítěte – 2 hodiny - Možnosti využití a přínos typologie MBTI pro individualizaci VVP - Dimenze fungování osobnosti (mentální procesy, psychické funkce) - Charakteristika jednotlivých dimenzí osobnosti v typologii • Extraverze – introverze • Smysly – intuice • Myšlení – cítění • Usuzování – vnímání - Dynamika typu a jeho vývoj v průběhu života - Určení vlastní typologie - samostatná práce - reflexe aktivity 3.den (8hodin) 6. Dimenze osobnosti u dětí – 3 hodiny - Vývoj dimenzí u dětí a specifika projevu - Vývoj typu a výchova - Chyby, kterých se dopouštíme ve výchově dětí jednotlivých typologií - Vyvozování správného VV postupu v příkladovém zadání - samostatná práce - reflexe, společná korekce 7. Dimenze osobnosti v temperamentových charakteristikách dětí MŠ a jejich význam pro způsob učení – 3 hodiny - Projevy temperamentů v předškolním věku - Klíčové potřeby jednotlivých typů - Preference činností, hry - Jak se staví k přijímání požadavků - Dominantní způsob motivace - Styl poznávání a učení - Způsob komunikace s vrstevníky, vztahy - Vnímání sebe samého 8. Využití znalosti dimenzí osobnosti a typů MBTI učiteli v praxi VVP PV – 2 hodiny - Pozorování a způsob vhledu do jednotlivých dimenzí a typů osobnosti v průběhu praxe - Co zohledňovat a jak rozvíjet - Řízení skupinové práce - Individualizovaný přístup s ohledem na diferenciaci podle dimenzí osobnosti - Co dělat, když žáci pracují různým tempem, nebo svou práci odbývají - Využití MBTI v rámci pedagogicko psychologické diagnostiky - Typ osobnosti, ADHD a poruchy učení 4.den (8hodin) 9. Individualizované metody hodnocení kvality výkonu dítěte – 1 hodina - Současný způsob hodnocení v MŠ - Srovnání sumativního a formativního hodnocení v ZŠ - Hodnocení učení, hodnocení pro učení, hodnocení jako učení - Vliv formativního hodnocení na rozvoj potenciálu osobnosti předškolního dítěte - Zásady role učitele v procesu 10. Specifika vývoje osobnosti předškolního dítěte ve vztahu k hodnocení výkonu – 2 hodiny - Vztah interakce a naplňování základních potřeb - Systém autoregulace v předškolním věku – brána pro učení - Konflikt iniciativy a pocitu viny - Kognitivní vývoj, předoperační stadium myšlení a základy dovednosti argumentace 11. Metody formativního hodnocení – 4 hodiny - Cíle: • Funkce cílů • Základní požadavky na stanovení cílů v předškolní výchově a vzdělávání • Formulace cíle – praktické cvičení • Cíle jako součást RVP PV – příkladové zpracování „modelace cílů“ - Kritéria: • Pravidla pro stanovení kritérií • Kritéria jako důležitý nástroj hodnocení pro učitele i děti • Praktické zpracování návrhu hodnocení konkrétní aktivity – práce s kritérii - Informativní zpětná vazba: • Funkce a cíle informativní zpětné vazby • Zásady poskytování zpětné vazby dětem předškolního věku • Aspekty ovlivňující účinnost zpětné vazby • Praktický postup konstrukce informační zpětné vazby • Ukázky a nácvik komunikačních reakcí v interakci učitel – žák v aktivitách MŠ • Okamžitá informační zpětná vazba v rámci práce s chybným výkonem • Písemná forma informační zpětné vazby ve spolupráci s rodiči – slovní hodnocení v praxi - Sebehodnocení dítěte mateřské školy • Smysl a význam sebehodnocení dítěte věku 3-6 let • Příklady aktivit rozvíjejících dovednost zdravého, funkčního sebehodnocení • Aplikace technik sebehodnocení vhodných pro děti předškolního věku do aktivit vyplývajících z RVP PV - Vrstevnické hodnocení • Význam a přínos pro děti MŠ • Zásady pro realizaci vrstevnického hodnocení v MŠ • Příklady aktivit využívajících vrstevnického hodnocení v činnostech MŠ 12. Hodnocení chování dětí předškolního věku – 1 hodina - Formativní hodnocení a utváření vztahu k hodnotám - Hodnocení a různorodé důsledky dopadu chvály - Zapojení rodičů do procesu hodnocení chování - Pravidla a jejich zvládání ve VVP MŠ 5.den (8hodin) 13. Rysy osobnosti dětí s vysokým nadáním a jejich negativní projevy v kontextu běžného prostředí – 1 hodina - „Hyperemoce“ jako zátěž - Empatie a smysl pro spravedlnost - Perfekcionalismus a zodpovědnost - Idealismus a představivost - Psychomotorická hyperstimulace 14. Nadané děti ve školním vzdělávání – 3 hodiny - Šest základních typologických skupin nadaných dětí - Psychologická charakteristika a projevy chování - Znaky identifikace jednotlivých typů dětí - Doporučení podpůrného výchovně vzdělávacího přístupu v domácím prostředí i ve škole 15. Erudovaný způsob plánování výchovně vzdělávacích činností-projektování – 4 hodiny - Jak pracovat s obsahem předškolního vzdělávání, aby podporoval individualizaci - RVP PV (vzdělávací oblasti, dílčí cíle - vzdělávací nabídka – očekávané výstupy) - Vymezení cíle vzdělávání a výchovy z RVP PV - Sestavování integrovaných bloků ve ŠVP • Lineární uspořádání • Flexibilní uspořádání - Projektování třídního VP až po konkrétní aktivity: • podle zásad vstřícného modelu • podle zásad zprostředkujícího modelu • ukázky zpracování z praxe - Způsoby evaluace (praktické ukázky) - Příkladové zpracování individualizovaného návrhu konkrétní denní aktivity vyplývající ze systému plánování RVP PV (s přihlédnutím k osmi typům inteligence) - samostatná práce, - společná reflexe Rozšíření palety nástrojů usnadňujících práci učitelů směřující k individualizaci. Přispět k rozvoji komunikačních dovedností učitelů, zejména upevnit dovednost využívání informační zpětné vazby a schopnost efektivního vedení rozhovoru, a to i v zátěžových situacích. Vyzdvihnout i důležitost konstruktivní pozitivní komunikace s dětmi v jednotlivých výchovných situacích. Seznámení s metodou formativního hodnocení výkonu a tuto metodu praktickým nácvikem pomoci přenést do každodenní praxe. Předat konkrétní metody, které usnadní dětem zapojení do funkčního sebehodnocení a vrstevnického hodnocení. Poskytnutí podrobnějších informací pro poznání různosti genotypů. Podrobná znalost temperamentových charakteristik, dimenzí osobnosti i typů inteligence a metod, které mohou jednotlivým typům dětí pomáhat dosáhnout svého maxima. Přispět k podrobnějšímu poznání dětí s vysokým nadáním. Nabídnout postupy a metody které přispějí k účinnější individualizaci VVP a tím i k lepší motivaci, podpoře rozvoje jejich sebejistoty, možnosti jejich efektivní seberealizace a lepšího zapojení do vrstevnické skupiny. Rozšířit informace týkající se metod plánování VVP vycházejícího z RVP PV. Zvýšit praktické dovednosti v oblasti propojování cílů, zvýšení otevřenosti a pružnosti modelování projektů. Poskytnout návody pro postupné zapojování dětí do plánování vlastního učení a přejímání zodpovědnosti za osvojení si učebního procesu i jeho výsledků.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. Termíny: 2.-4., 10.-11. dubna 2019