CCV Pardubice

    Formativní hodnocení v M©
 Kód akce: 0225391 
 Název akce: Formativní hodnocení v M© 
 Termín konání:  5.března 2019 od 08:30 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: 1. Proč potřebujeme FH v M© – 1 hodina - Současný způsob hodnocení v M© - Srovnání sumativního a formativního hodnocení v Z© - Hodnocení učení, hodnocení pro učení, hodnocení jako učení - Vliv formativního hodnocení na rozvoj potenciálu osobnosti předąkolního dítěte - Zásady role učitele v procesu 2. Specifika vývoje osobnosti předąkolního dítěte – 2 hodiny - Vztah interakce a naplňování základních potřeb - Systém autoregulace v předąkolním věku – brána pro učení - Konflikt iniciativy a pocitu viny - Kognitivní vývoj, předoperační stadium myąlení a základy dovednosti argumentace 3. Metody formativního hodnocení – 4 hodiny - Cíle: • Funkce cílů • Základní poľadavky na stanovení cílů v předąkolní výchově a vzdělávání • Formulace cíle – praktické cvičení • Cíle jako součást RVP PV – příkladové zpracování „modelace cílů“ - Kritéria: • Pravidla pro stanovení kritérií • Kritéria jako důleľitý nástroj hodnocení pro učitele i děti • Praktické zpracování návrhu hodnocení konkrétní aktivity – práce s kritérii - Informativní zpětná vazba: • Funkce a cíle informativní zpětné vazby • Zásady poskytování zpětné vazby dětem předąkolního věku • Aspekty ovlivňující účinnost zpětné vazby • Praktický postup konstrukce informační zpětné vazby • Ukázky a nácvik komunikačních reakcí v interakci učitel – ľák v aktivitách M© • Okamľitá informační zpětná vazba v rámci práce s chybným výkonem • Písemná forma informační zpětné vazby ve spolupráci s rodiči – slovní hodnocení v praxi - Sebehodnocení dítěte mateřské ąkoly • Smysl a význam sebehodnocení dítěte věku 3-6 let • Příklady aktivit rozvíjejících dovednost zdravého, funkčního sebehodnocení • Aplikace technik sebehodnocení vhodných pro děti předąkolního věku do aktivit vyplývajících z RVP PV - Vrstevnické hodnocení • Význam a přínos pro děti M© • Zásady pro realizaci vrstevnického hodnocení v M© • Příklady aktivit vyuľívajících vrstevnického hodnocení v činnostech M© 4. Hodnocení chování dětí předąkolního věku – 1 hodina - Formativní hodnocení a utváření vztahu k hodnotám - Hodnocení a různorodé důsledky dopadu chvály - Zapojení rodičů do procesu hodnocení chování - Pravidla a jejich zvládání ve VVP M©  
 Doporučeno pro: ředitele a učitele M© 
 Lektor: Mgr. Hana Drahoňovská,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: 1. Proč potřebujeme FH v M© – 1 hodina - Současný způsob hodnocení v M© - Srovnání sumativního a formativního hodnocení v Z© - Hodnocení učení, hodnocení pro učení, hodnocení jako učení - Vliv formativního hodnocení na rozvoj potenciálu osobnosti předąkolního dítěte - Zásady role učitele v procesu 2. Specifika vývoje osobnosti předąkolního dítěte – 2 hodiny - Vztah interakce a naplňování základních potřeb - Systém autoregulace v předąkolním věku – brána pro učení - Konflikt iniciativy a pocitu viny - Kognitivní vývoj, předoperační stadium myąlení a základy dovednosti argumentace 3. Metody formativního hodnocení – 4 hodiny - Cíle: • Funkce cílů • Základní poľadavky na stanovení cílů v předąkolní výchově a vzdělávání • Formulace cíle – praktické cvičení • Cíle jako součást RVP PV – příkladové zpracování „modelace cílů“ - Kritéria: • Pravidla pro stanovení kritérií • Kritéria jako důleľitý nástroj hodnocení pro učitele i děti • Praktické zpracování návrhu hodnocení konkrétní aktivity – práce s kritérii - Informativní zpětná vazba: • Funkce a cíle informativní zpětné vazby • Zásady poskytování zpětné vazby dětem předąkolního věku • Aspekty ovlivňující účinnost zpětné vazby • Praktický postup konstrukce informační zpětné vazby • Ukázky a nácvik komunikačních reakcí v interakci učitel – ľák v aktivitách M© • Okamľitá informační zpětná vazba v rámci práce s chybným výkonem • Písemná forma informační zpětné vazby ve spolupráci s rodiči – slovní hodnocení v praxi - Sebehodnocení dítěte mateřské ąkoly • Smysl a význam sebehodnocení dítěte věku 3-6 let • Příklady aktivit rozvíjejících dovednost zdravého, funkčního sebehodnocení • Aplikace technik sebehodnocení vhodných pro děti předąkolního věku do aktivit vyplývajících z RVP PV - Vrstevnické hodnocení • Význam a přínos pro děti M© • Zásady pro realizaci vrstevnického hodnocení v M© • Příklady aktivit vyuľívajících vrstevnického hodnocení v činnostech M© 4. Hodnocení chování dětí předąkolního věku – 1 hodina - Formativní hodnocení a utváření vztahu k hodnotám - Hodnocení a různorodé důsledky dopadu chvály - Zapojení rodičů do procesu hodnocení chování - Pravidla a jejich zvládání ve VVP M© Seznámit učitele s podstatou a mechanismy fungování formativního hodnocení. Naučit učitele vyuľívat zákonitosti formativního výchovně vzdělávacího přístupu v co největąím prostoru předąkolní výchovy a přenést do praxe metodiku formativního hodnocení výkonu, jak k rukám učitele, tak postupně přirozeným procesem i do dovedností dětí. Nenásilně podpořit u dětí aktuálně se rozvíjející oblast metakognice, která je základem pro motivaci k daląímu poznávání v budoucím vzdělávání na Z©. Jako inspiraci pak předat učitelům příklady přiměřených technik sebehodnocení, vrstevnického hodnocení, informativní zpětné vazby a práce s kritérii. 
 Poznámka: Seminář je vhodný k zařazení do ąablon OP VVV. 

Akce zruąena