CCV Pardubice

    Stimulace jemné motoriky a grafomotoriky u dětí se SVP v MŠ
 Kód akce: 0219191 
 Název akce: Stimulace jemné motoriky a grafomotoriky u dětí se SVP v MŠ 
 Termín konání: 23.ledna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 11 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: 1. Blok (4 vyučovací hodiny) Jemná motorika (vymezení pojmu, vývojová škála jemné motoriky, významné mezníky motorického vývoje, charakteristické projevy potíží v oblasti jemné motoriky u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami). Stimulace jemné motoriky (vymezení pojmu stimulace, zásady práce při stimulaci jemné motoriky, možnosti stimulace jemné motoriky, pasivní stimulace). Výběr vhodných pomůcek pro rozvoj jemné motoriky (ukázka a volba vhodných pomůcek pro rozvoj jemné motoriky). Vhodné aktivity pro rozvoj jemné motoriky (výčet vhodných aktivit pro rozvoj jemné motoriky, zapojení smyslového vnímání). Praktický nácvik stimulace jemné motoriky (práce účastníků ve skupinách, řešení modelových situací - Řešení modelové situace – např. stimulace jemné motoriky u dítěte předškolního věku s kombinovaným postižením – motivace, postup, metody, výběr pomůcek, prezentace vyřešení modelové situace před skupinou účastníků kurzu; každá skupina řeší jiné zadání modelové situace). 2. Blok (4 vyučovací hodiny) Grafomotorika (vymezení pojmu „grafomotorika“; vývojová škála garfomotorických dovedností; posouzení dosažené úrovně grafomotorických dovedností; charakteristické projevy potíží v oblasti grafomotoriky u dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami). Vhodné pomůcky pro stimulaci grafomotorických dovedností (ukázka vhodných pomůcek pro stimulaci grafomotorických dovedností; vhodné pomůcky pro správný úchop; jak správně fixovat úchop). Faktory ovlivňující výkon v oblasti grafomotoriky (pracovní místo, technika sezení, osvětlení aj.). Zásady a metody práce při práci s pracovním listem (posloupnost grafomotorických cviků; ukázky možnosti úpravy pracovních listů v souladu se zásadami speciálně pedagogických postupů; jak pracovat s pracovním listem a upravovat ho dle individuálních potřeb konkrétního dítěte předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami). Tvorba PLPP, IVP (tvorba PLPP, IVP pro oblast grafomotoriky – obsahové zaměření, náplň). Praktická část (práce ve skupinách; řešení modelové situace dle písemného zadání; každá skupina řeší jinou modelovou situaci – např. výroba konkrétního pracovního listu grafomotorického cviku pro dítě předškolního věku s nevyhraněnou lateralitou, motivace, metodický postup, hodnocení, obměna činnosti, prezentace řešení modelové situace účastníkům kurzu.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Bc. Monika Morávková, speciální pedagog SPC SVÍTÁNÍ, Pardubice
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: 1. Blok (4 vyučovací hodiny) Jemná motorika (vymezení pojmu, vývojová škála jemné motoriky, významné mezníky motorického vývoje, charakteristické projevy potíží v oblasti jemné motoriky u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami). Stimulace jemné motoriky (vymezení pojmu stimulace, zásady práce při stimulaci jemné motoriky, možnosti stimulace jemné motoriky, pasivní stimulace). Výběr vhodných pomůcek pro rozvoj jemné motoriky (ukázka a volba vhodných pomůcek pro rozvoj jemné motoriky). Vhodné aktivity pro rozvoj jemné motoriky (výčet vhodných aktivit pro rozvoj jemné motoriky, zapojení smyslového vnímání). Praktický nácvik stimulace jemné motoriky (práce účastníků ve skupinách, řešení modelových situací - Řešení modelové situace – např. stimulace jemné motoriky u dítěte předškolního věku s kombinovaným postižením – motivace, postup, metody, výběr pomůcek, prezentace vyřešení modelové situace před skupinou účastníků kurzu; každá skupina řeší jiné zadání modelové situace). 2. Blok (4 vyučovací hodiny) Grafomotorika (vymezení pojmu „grafomotorika“; vývojová škála garfomotorických dovedností; posouzení dosažené úrovně grafomotorických dovedností; charakteristické projevy potíží v oblasti grafomotoriky u dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami). Vhodné pomůcky pro stimulaci grafomotorických dovedností (ukázka vhodných pomůcek pro stimulaci grafomotorických dovedností; vhodné pomůcky pro správný úchop; jak správně fixovat úchop). Faktory ovlivňující výkon v oblasti grafomotoriky (pracovní místo, technika sezení, osvětlení aj.). Zásady a metody práce při práci s pracovním listem (posloupnost grafomotorických cviků; ukázky možnosti úpravy pracovních listů v souladu se zásadami speciálně pedagogických postupů; jak pracovat s pracovním listem a upravovat ho dle individuálních potřeb konkrétního dítěte předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami). Tvorba PLPP, IVP (tvorba PLPP, IVP pro oblast grafomotoriky – obsahové zaměření, náplň). Praktická část (práce ve skupinách; řešení modelové situace dle písemného zadání; každá skupina řeší jinou modelovou situaci – např. výroba konkrétního pracovního listu grafomotorického cviku pro dítě předškolního věku s nevyhraněnou lateralitou, motivace, metodický postup, hodnocení, obměna činnosti, prezentace řešení modelové situace účastníkům kurzu. Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání žáků s potížemi v oblasti jemné motoriky a grafomotoriky. Účastníci vzdělávacího programu získají základní informace v oblasti jemné motoriky a grafomotoriky. Získají přehled o jednotlivých fázích vývoje jemné motoriky a grafomotoriky. Teoreticky i prakticky se účastníci kurzu seznámí s možnostmi stimulace jemné motoriky a grafomotoriky, zásadami práce při stimulaci jemné motoriky a grafomotoriky ve školním zařízení. Prakticky si osvojí možnosti stimulace jemné motoriky a grafomotoriky (řešení modelových situací, vypracování PLPP, IVP pro oblast jemné motoriky a grafomotoriky).  
 Poznámka:  

Akce již proběhla