CCV Pardubice

    Hry a hříčky vedoucí k matematické pregramotnosti
 Kód akce: 0214190 
 Název akce: Hry a hříčky vedoucí k matematické pregramotnosti 
 Termín konání: Od 16.ledna 2019 do 17.ledna 2019 od 08:30 
 Rozsah akce: 16 hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Cílem semináře je seznámit předškolní pedagogy s pojmem matematické pregramotnosti v celém jejím rozsahu. Důraz bude kladen na konkrétní vyzkoušení jednotlivých metod a aktivit, které jsou v prostředí mateřské školy realizovatelné, vyzkoušené a naplňují oblast matematické pregramotnosti dětí. Pedagogové si ujasní šíři a vliv matematické pregramotnosti v nabídce aktivit předškolního vzdělávání a zároveň obohatí své pedagogické portfolilo v této oblasti.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Šárka Gabrielová, ředitelka MŠ Ostrov
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 2900 Kč 
 Tematická náplň: Teoretická část: a) podíl vzdělávacích předpokladů a schopností dítěte (zejména rizikový vliv vrozených handicapů, odlišného mateřského jazyka, nepodnětného prostředí, osobních vlastností dítěte apod.). b) aktivity nematematického charakteru – hrubá a jemná motorika, rozvoj sluchu a zejména řeči, rytmus a hudba, pracovní zkušenosti a dovednosti atd. c) porozumění výrazům, pokynům, sdělením, včetně pochopení předložek, nadřazených pojmů, výrokům negace, příčiny a dějové souvislosti, pochopení podmínek, označování množství bez číslovek jen pomocí neurčitých kvatifikátorů apod. d) vyhledávání a vyřazování objektů podle zadání, třídění, uspořádání, porovnávání a poměřování, pokusy s jakýmkoli druhem měření a vážení, komentování a zaznamenávání výsledků,…. e) manipulační aktivity spojené již s určováním polohy, množství, počtu, podílu, pořadí, vzdálenosti, atd. a to včetně komentování a případného záznamu f) práce se stavebnicemi - orientace v postupech, pláncích, manipulační zkušenosti, objevy v oblasti objemu a vztahů prostorových těles a jejich fyzikálních vlastnostech a zákonitostech Praktická část: - pohybové hry (orientace v prostoru, objekty a jejich velikost, úklid – kam co patří, pochopení pravidel, jejich respektování a dodržování, hry s návazností na znalosti, význam spolupráce, rytmus a rytmizované aktivity, reakce na akustický či vizuální pokyn, překonávání překážek různým způsobem, více možností řešení, labyrinty, měření, cvičení ve družstvech, hry v uzavřeném, polozavřeném prostoru, venku,...) - říkanky, písničky, rytmus (říkanky s pohybem, s grafomotorikou, rozbor a pochopení textu, sudý a lichý takt, čtyřtaktí, repetice, hudební formy, hudební nástroje, ostinátní doprovod, notový záznam, hudba s pohybem - tanec, v páru, v kruhu, v řadách, prostorové formace,..) - pracovní aktivity a hry (plynutí běžného dne, rytmus týdne, práce s předměty, pořadí prvků, práce s materiálem, hry se stavebnicemi různých druhů a materiálů, používání návodů, vzorů, třídění, plošné konstrukce, práce s papírem, puzzle, mozaiky, korálky, přírodniny – vzorování, podle předlohy, systém čtvercové i šesterečné sítě, kruhové uspořádání, osová souměrnost, práce s těstem, práce s tkaničkou, drátkem, pořadí kroků, jednotažky, práce s jídlem, demontáž a sestavování hraček a modelů - stolní a společenské hry (pexeso, Černý Petr , Hraj co chceš, postřehové hry, Double, Hry v kostce, Dračí doupě, hry s kostkou, bingo, piškvorky, dáma, šachy, halma, Duch, Hádej,kdo?. Parkoviště.. ) – pravidla, párování, dvojice, práce s náhodou i taktikou, dedukce, co chybí, úmyslné zapamatování, počet, strategie, předvídavost, diagonála, vyloučení, negace, dvojí negace, stromy třídění, rastrové uspořádání – sloupec, řádka, záhlaví tabulky,…. - texty, vyprávění, dramatizace, tvoření představ a jejich korekce, časové vztahy, děje před a po akci, rekapitulace známých informaci, pořadí postav, dějová linie, vztah ilustrace k textu, dokončování příběhů, více možností řešení, počet prvků v textu, orientace v knize, orientace ve směru čtení, manipulace s knihou, uspořádání v knihovničce, hry se slovy a s jazykem – 1.hláska, počet slabik, dělení slov na slabiky, délka samohlásek, rytmus rýmu, skládání slov z hlásek, počet písmen, vyhledávání obrazců (písmen) stejného tvaru, … - práce s informacemi – pravdivost tvrzení, negace, usuzování, tvorba otázek - početní operace - počet dětí, porovnání skupin, počet prvků denní potřeby, hry s kostkou – počet teček = počet kroků, logická struktura hry, přímá úměra, hra na obchod, stejně, ubírání, číslo v roli počtu objektů nezávisle na jejich charakteru (vlastnostech i rozmístění - tělesa, rovina, geometrické obrazce, rozměr, stabilita, práce s mezerou, nestabilitou, krychle, hranoly, válce, koule, jehlany - různé podstavy, fyzikální vlastnosti, poměr stěn, poznávání objemu dutých těles, plochy povrchu, hry se zrcadly, stíny, obkreslování těles, práce se šablonami, hrany a jejich zaoblení, rovné čáry, oblouky, hmatové i zrakové rozlišování těles a geometrických tvarů, jejich vyhledávání, tvarování, pokládání, obkreslování, sestavování,.. Zámecké schody, Chytré autíčko, Věže, Magformers - grafické činnosti, IT, plánky staveb, transformace, práce se symboly, obrázky, šipky, seznamy, příběhy, noty, znaky, obtahování, šablonky, pravítka, liniové kresby, obrázky podle diktátu vzorování, pracovní listy, labyrinty, hry a úkoly plněné na počítači. Cílem semináře je seznámit předškolní pedagogy s pojmem matematické pregramotnosti v celém jejím rozsahu. Důraz bude kladen na konkrétní vyzkoušení jednotlivých metod a aktivit, které jsou v prostředí mateřské školy realizovatelné, vyzkoušené a naplňují oblast matematické pregramotnosti dětí. Pedagogové si ujasní šíři a vliv matematické pregramotnosti v nabídce aktivit předškolního vzdělávání a zároveň obohatí své pedagogické portfolilo v této oblasti.  
 Poznámka: Seminář se koná 2 dny a je vhodný pro zařazení do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla