CCV Pardubice

    Osobnostně sociální rozvoj pedagogů
 Kód akce: 0204190 
 Název akce: Osobnostně sociální rozvoj pedagogů  
 Termín konání: Od 13.března 2019 do 16.března 2019 od 08:00 
 Rozsah akce: 16 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Obsahem semináře je seznámit účastníky s technikami a možnostmi sebepoznání, sebereflexe a duševní hygieny. Umožnit jim vyzkoušet a sdílet různé techniky a nabýt nové vlastní zkušenosti týkající se vnímání sebe sama v různých situacích, poznávání a pojmenovávání svých prožitků, myšlenek, schopností a dovedností. Stanovení plánu dalšího osobního rozvoje. Zvyšování vnímavosti vlastních komunikačních dovedností, rozvoj pozorného uvědomělého naslouchání a pozorování. Během semináře rozšiřuje účastník svoji aktivní slovní zásobu a učí se využívat zejména popisný jazyk a efektivní otázky.  
 Doporučeno pro: pedagogogy MŠ, ZŠ, speciální pedagogy, ředitele, asistenty pedagoga 
 Lektor: Mgr. Martina Černá, speciální pedagog ZŠ Mozaika
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 2900 Kč 
 Tematická náplň: Obsahem semináře je seznámit účastníky s technikami a možnostmi sebepoznání, sebereflexe a duševní hygieny. Umožnit jim vyzkoušet a sdílet různé techniky a nabýt nové vlastní zkušenosti týkající se vnímání sebe sama v různých situacích, poznávání a pojmenovávání svých prožitků, myšlenek, schopností a dovedností. Stanovení plánu dalšího osobního rozvoje. Zvyšování vnímavosti vlastních komunikačních dovedností, rozvoj pozorného uvědomělého naslouchání a pozorování. Během semináře rozšiřuje účastník svoji aktivní slovní zásobu a učí se využívat zejména popisný jazyk a efektivní otázky. Přehled témat výuky: 1. Blok – Dosavadní zkušenosti účastníků se zpětnou vazbou, sebepoznáváním a sebereflexí v osobním i pracovním životě, zkušenosti lektora, souhrn možností v oblasti sebepoznávání a rozdíly mezi nimi - první dojem jako důležitá součást sebepoznání - pravidla a rituály a jejich souvislost se sebepoznáním a dalším rozvojem - 2 h 2. Blok – Sebepoznávání prostřednictvím různých technik – 4 h a) vlastní zpětná vazba týkající se chování, prožívání, myšlení – techniky – zejména – výsledky vlastní práce, výsledky práce žáků, videozáznam, audiozáznam, fotografie, vnímání sebe sama a vědomé prožívání přítomného okamžiku – možnosti a hranice jednotlivých technik b) zpětná vazba z okolí - pověst – úhly pohledu, možnosti vnímání a přijímání v pozitivním smyslu bez negativních emocí c) videozáznam a jeho využití – praktické ukázky – technika „sebesledování“ - zápis, konzultace s ostatními d) supervize a její možnosti e) mentoring a koučink a jejich možnosti 3. Blok – Komunikace – jako ukazatel a zároveň nástroj sebepoznání a sebereflexe - základní informace - základní prvky komunikace (verbální, neverbální, paralingvistické), komunikační vzorce, předpoklady úspěšné komunikace, důležitost prostředí ke komunikaci - 2 h 4. Blok – Silné a slabé stránky osobnosti a jejich využití - 2h – domněnky, předsudky, očekávání a realita ve vlastních životech, výchově a vzdělávání - automatické vzorce chování a schopnost soustředit se na přítomný okamžik – nácvik naslouchání a vnímání přítomného okamžiku všemi smysly – emoce, myšlenky, popis a jejich rozlišování – osobní možnosti a limity – objektivní a subjektivní pohled - kdy se silné stránky stávají slabými a naopak – otázka míry a situace 5. Blok – Prevence vyhoření - 2h - duševní hygiena a zdravý životní styl - syndrom vyhoření a jak ho poznáme - relaxační techniky a cvičení jako prevence syndromu vyhoření (dechová cvičení, křížová cvičení, imaginace a vizualizace, symbolika, byliny a přírodní zdroje, tělesná cvičení a pohyb) 6. Blok – Problémové situace a osobnost pedagoga - 1h - rozpoznání problémové situace a identifikace její příčiny - prevence „nálepkování“ druhých i sebe – neexistuje problémové dítě ani rodič, ale problémové situace, které se naučíme rozpoznávat, pojmenovat a hledat nové cesty z nich 7. Blok - Spolupráce a rozvoj osobnosti - 1h - význam a pojetí slova spolupráce - osobnost pedagoga a cíle spolupráce, metodika plánování směrujícího k cíli - vztahy a efektivní komunikace jako základ spolupráce s dětmi, rodiči, pedagogy, dalšími zařízeními i nadřízenými - využití videozáznamů a jejich společný praktický rozbor 8. Blok – Plán osobního rozvoje a prezentace v životě člověka a společnosti - možnosti a úskalí 2h - rekapitulace zkušeností a informací ze semináře - plán osobního rozvoje - jeho cíle a struktura - plán osobního rozvoje jako základ pro prezentaci vlastní práce, sebe sama i vzdělávací instituce - efektivní prezentace a její formy, obsah a zásady – příprava, realizace, vyhodnocení z hlediska cílů osobnosti, instituce - rizika prezentace Účastník - - se seznámí s technikami, které je možné využívat pro vlastní sebepoznávání a každodenní sebereflexi - rozpozná úroveň svých vlastních sociálních dovedností - pojmenuje své schopnosti, dovednosti i své osobní možnosti a limity - zvýší svoji vnímavost k vlastním komunikačním dovednostem - posílí svoji pozornost směřující k uvědomělému naslouchání a pozorování - rozšíří svoji aktivní slovní zásobu a naučí se využívat zejména popisný jazyk a efektivní otázky - stanoví si plán dalšího osobnostně sociálního rozvoje - vyzkouší techniky efektivní relaxace a tělesná cvičení posilující sebebejistotu  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV. 

Akce již proběhla