CCV Pardubice

    Vzdělávání, přístupy, podpora, žáků s poruchou autistického spektra
 Kód akce: 1618101 
 Název akce: Vzdělávání, přístupy, podpora, žáků s poruchou autistického spektra  
 Termín konání: 28.listopadu 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Charakteristika Asperg. syndomu / autismu. Hlavní příznaky: nedostatečná schopnost vcítění, omezená schopnost navazovat a udržet si přátelství, jednostranná konverzace, nemotorné pohyby, vyhraněnost zájmů etc. Vzdělávání žáků: Žákem se SVP se rozumí podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, žák s těžkým zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním (MŠMT, 2016). Žák s autismem se vzdělává podle vyhlášky č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Systémová podpora ve školním prostředí: žák-učitel, rodič – ŠPP - ŠPZ – sociální služby - ošetřující lékař - asistent pedagoga /AP /; krizový plán u agrese, autoagrese, destrukce/; opora plánu: informovanost pedagogů , rodiny , žáka ; dokumentace - monitoruje chování ,definuje chování, realizuje písemnou informaci zúčastněným; motivace – pro ten který den. adekvátní výuka- individuální přístup + asistent = pro každé dítě navrhnout individ. vhodné strategie např: reagováním na nutné „ lecjaké výjimky“ – např: dítě nesnáší hromadné akce.../. Přístupy k stanovení Asperg. projevů: 1. Opora o dotazník: Rodiče, učitelé vyplní dotazník, nebo posuzovací stupnici projevů, které sami vnímají. 2. Diagnostika klinickým psychologem. Cíl- stanovení diagnózy. Dotazník zahrnuje: Sociální a emocionální schopnosti, dovednosti. Komunikační dovednosti. Kognitivní schopnosti Specifické zájmy. Pohybové dovednosti. Další projevy, charakteristiky... Diagnostická kritéria / Gillbergových 1989 /. Dg. bývá stanovena průměrně v 8 letech, ale je rozmezí široké = rané dětství- dospělost. Netypické sociální chování dětí s A.s. Zaměřené na : Hry s vrstevníky. Pravidla chování. Nácvik / skupinový / sociálního chování. Přátelství. Oční kontakt. Emoce. Jazyk a řeč / neobvyklé řečové a jazykové charakteristiky/ : Správné vedení a nácvik / hry z přehrávání rolí/ Přerušování – skákání do řeči v průběhu rozhovoru Doslovné chápání výroků Melodie / prozodie / řeči. Pedantské vyjadřování. Novotvary slov a samomluva. Zájmy a rituály / mají prioritu a dominují /: Sbírky. Témata – doprava,věda, elektronika. Rutinní činnosti- každodenní činnosti,změna bydliště, trasy / do školy.../ Pohybová neobratnost: Pohyb v prostoru. Poruchy pohybu / tiky,záškuby, škubání... / Rovnováha. Hry / míč,,pravidla herní .../ Písmo a rukopis / nečitelnost, tempo.../ Kognice: Obtíže v pochopení „ myšlení„ druhých lidí“; klam nepochopí. Obtíže v interpretaci „ své představy“. Paměť- slovní, obrazová,zraková... Představivost: Postup dle reality. Kopírování daného postupu. Fantazijní svět - reakce na nepochopení „ druhých“; únik z každodenních starostí. Rozdílné charakteristiky mezi autismem a Asperger. sydromem. Silné stránky dětí autistického spektra /interpretace, analytické myšlení,cit pro detail,fakta, pravidla,objektivita.../. Silné stránky dětí bez daného sy. Résummé: „ Rodiče, příbuzní a odborníci musí pochopit, jak žáci / lidé / s Aspergerovým syndromem vnímají svět. Jinak jim nebudou umět pomoci!“  
 Doporučeno pro: učitele MŠ, 1. stupeň ZŠ, vychovatelky, asistenty pedagoga 
 Lektor: Mgr. Svatava Vyhlídalová, speciální pedagog, Olomouc
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Charakteristika Asperg. syndomu / autismu. Hlavní příznaky: nedostatečná schopnost vcítění, omezená schopnost navazovat a udržet si přátelství, jednostranná konverzace,nemotorné pohyby,vyhraněnost zájmů etc. Vzdělávání žáků: Žákem se SVP se rozumí podle vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, žák s těžkým zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním (MŠMT, 2016). Žák s autismem se vzdělává podle vyhlášky č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Systémová podpora ve školním prostředí: žák-učitel, rodič – ŠPP - ŠPZ – sociální služby - ošetřující lékař - asistent pedagoga /AP /; krizový plán u agrese, autoagrese, destrukce/; opora plánu: informovanost pedagogů , rodiny , žáka ; dokumentace - monitoruje chování ,definuje chování, realizuje písemnou informaci zúčastněným; motivace – pro ten který den. adekvátní výuka- individuální přístup + asistent = pro každé dítě navrhnout individ. vhodné strategie na př: reagováním na nutné „ lecjaké výjimky“ – př :dítě nesnáší hromadné akce.../. Přístupy k stanovení Asperg. projevů: 1. Opora o dotazník: Rodiče, učitelé vyplní dotazník, nebo posuzovací stupnici projevů, které sami vnímají. 2. Diagnostika klinickým psychologem. Cíl- stanovení diagnózy. Dotazník zahrnuje : Sociální a emocionální schopnosti, dovednosti. Komunikační dovednosti. Kognitivní schopnosti Specifické zájmy. Pohybové dovednosti. Další projevy, charakteristiky... Diagnostická kritéria / Gillbergových 1989 /. Dg. bývá stanovena průměrně v 8 letech, ale je rozmezí široké = rané dětství- dospělost. Netypické sociální chování dětí s A.s. Zaměřené na : Hry s vrstevníky. Pravidla chování. Nácvik / skupinový / sociálního chování . Přátelství. Oční kontakt. Emoce. Jazyk a řeč / neobvyklé řečové a jazykové charakteristiky/ : Správné vedení a nácvik / hry z přehrávání rolí/ Přerušování – skákání do řeči v průběhu rozhovoru Doslovné chápání výroků Melodie / prozodie / řeči. Pedantské vyjadřování. Novotvary slov a samomluva. Zájmy a rituály / mají prioritu a dominují /: Sbírky. Témata – doprava,věda, elektronika. Rutinní činnosti- každodenní činnosti,změna bydliště, trasy / do školy.../ Pohybová neobratnost: Pohyb v prostoru. Poruchy pohybu / tiky,záškuby, škubání... / Rovnováha. Hry / míč,,pravidla herní .../ Písmo a rukopis / nečitelnost, tempo.../ Kognice: Obtíže v pochopení „ myšlení „ druhých lidí“; klam nepochopí. Obtíže v interpretaci „ své představy“. Paměť- slovní, obrazová,zraková... Představivost: Postup dle reality. Kopírování daného postupu. Fantazijní svět - reakce na nepochopení „ druhých“; únik z každodenních starostí. Rozdílné charakteristiky mezi autismem a Asperger. sydromem. Silné stránky dětí autistického spektra /interpretace,analytické myšlení,cit pro detail,fakta, pravidla,objektivita.../. Silné stránky dětí bez daného sy. Résummé: „ Rodiče, příbuzní a odborníci musí pochopit, jak žáci / lidé / s Aspergerovým syndromem vnímají svět. Jinak jim nebudou umět pomoci!“ Více vědomostí a způsobu , chování a myšlení dětí s poruchami autistického spektra. Vzájemné porozumění, pochopení.  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.