CCV Pardubice

    Prevence a stimulace řečových schopností u žáků v mladším školním věku
 Kód akce: 0302101 
 Název akce: Prevence a stimulace řečových schopností u žáků v mladším školním věku 
 Termín konání:  8.listopadu 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Teoretická část: - Komunikace - Vymezení pojmu „Komunikace“ obecně. Složky a formy komunikace. Přirozený vývoj řeči – charakteristika. Fylogenetický a ontogenetický vývoj řeči. Orientační logopedické vyšetření. Systém logopedické péče v ČR. - Dopady narušené komunikační schopnosti (dále jen NKS) do procesu vzdělání - Charakteristická specifika žáků v mladším školním věku s NKS ve vyučovacím procesu. Specifika jsou zaměřená na problémy: • narušení jednotlivých jazykových rovin, • problémy s mluvením a vyjadřováním, chudá slovní zásoba • problémy s pravolevou orientací a čase, • problémy s instrukcemi, s přesným porozuměním zadání, • časté odlišnosti v chování a v kontaktu se spolužáky, • dyspraxie, poruchy jemné motoriky, časté projevy ADD, ADHD. • ukázky práce žáků v mladším školním věku s NKS (pracovní portfolio, pracovní listy, kresba, školní sešity ČJ, M, AJ). - Narušená komunikační schopnost a terapie - Vymezení pojmu narušená komunikační schopnost. Charakteristické projevy jednotlivých poruch řeči (opožděný vývoj řeči, dyslalie, vývojová dysfazie, dysartrie, koktavost aj.). Logopedická terapie, hlavní složky, terapeutické postupy u jednotlivých vad řeči – teoretický nástin základních logopedických postupů při terapii. - Stimulace fyziologického vývoje - Charakteristika logopedické prevence. Metody prevence narušené komunikační schopnosti - smyslové vnímání, hlas a hospodaření s dechem, rytmus a melodie, vyjadřovací pohotovost, artikulační obratnost, fonematický sluch, kresba a grafomotorika. Stimulace dovedností, které ovlivňují osvojování trivia. - Základní metody - Základní metody využitelné při stimulaci fyziologického vývoje. Charakteristika metod – napodobovací reflex, pozitivní motivace, multisenzoriální přístup aj. Praktická část: - Zásady a metody při logopedické stimulaci - Charakteristika pojmu logopedická stimulace, zásady a metody při práci s žákem s potížemi v oblasti komunikace. Složky stimulace řečových dovedností (nosní dýchání a hospodaření s dechem, motorika mluvidel, mluvní dovednosti, motorika ruky, motorika očních pohybů, grafomotorika, smyslové vnímání, početní představy, koordinace činností). Praktické ukázky, práce se zrcadlem. - Vhodné pomůcky pro stimulaci řečových dovedností - Ukázky vhodných pomůcek pro rozvoj řečových dovedností (literatura a pracovní sešity, didaktické pomůcky – logopedické kostky, soubory obrázků – citoslovce aj., piktogramy, VOKS, Zážitkový deník, pomůcky pro náhradní komunikaci, pomůcky pro dechová cvičení, pomůcky pro motoriku mluvidel….atd.). Představení zásobníku vhodných materiálů pro rozvoj a stimulaci řečových dovedností. - Praktická část: A - Řešení modelových situací na téma - Práce ve skupinách. Řešení modelové situace dle písemného zadání. Každá skupina řeší jinou modelovou situaci – např. výroba Logopedického deníku pro posílení vyjadřovacích schopností; stimulace motoriky mluvidel u žáka s vývojovou dysfazií, stimulace nosního dýchání a hospodaření s dechem u žáka s dyslalií; stimulace grafomotoriky u žáka s opožděným vývojem řeči - motivace, metodický postup, hodnocení, obměna činnosti, prezentace řešení modelové situace účastníkům kurzu. B - Ukázky možných forem zadávání diktátů, přepisů, opisů, písemných prací, formy ověřování porozumění zadání úkolu. Modelová situace – zadání diktátu účastníkům kurzu (psaní vynucenou lateralitou), prožitkový blok – uvědomění si pocitů žáků s obtížemi plynoucích z NKS (grafický projev, spojování písmen, pravopisné jevy, prožívání – neúspěch, tréma, nátlak, bolest ruky, bolet hlavy – psychosomatické potíže) = rozbor prožitkové situace účastníky kurzu. - Zajímavé odkazy a www stránky - Ukázka dostupných www stránek - využití pro výuku v jednotlivých vyučovacích předmětech (opakování, procvičování, skupinová práce).  
 Doporučeno pro: učitele 1. stupně ZŠ 
 Lektor: Mgr. Bc. Monika Morávková, speciální pedagog SPC SVÍTÁNÍ, Pardubice
Mgr. Kateřina Krudencová, speciální pedagog SPC Pardubice
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Teoretická část: - Komunikace - Vymezení pojmu „Komunikace“ obecně. Složky a formy komunikace. Přirozený vývoj řeči – charakteristika. Fylogenetický a ontogenetický vývoj řeči. Orientační logopedické vyšetření. Systém logopedické péče v ČR. - Dopady narušené komunikační schopnosti (dále jen NKS) do procesu vzdělání - Charakteristická specifika žáků v mladším školním věku s NKS ve vyučovacím procesu. Specifika jsou zaměřená na problémy: • narušení jednotlivých jazykových rovin, • problémy s mluvením a vyjadřováním, chudá slovní zásoba • problémy s pravolevou orientací a čase, • problémy s instrukcemi, s přesným porozuměním zadání, • časté odlišnosti v chování a v kontaktu se spolužáky, • dyspraxie, poruchy jemné motoriky, časté projevy ADD, ADHD. • ukázky práce žáků v mladším školním věku s NKS (pracovní portfolio, pracovní listy, kresba, školní sešity ČJ, M, AJ). - Narušená komunikační schopnost a terapie - Vymezení pojmu narušená komunikační schopnost. Charakteristické projevy jednotlivých poruch řeči (opožděný vývoj řeči, dyslalie, vývojová dysfazie, dysartrie, koktavost aj.). Logopedická terapie, hlavní složky, terapeutické postupy u jednotlivých vad řeči – teoretický nástin základních logopedických postupů při terapii. - Stimulace fyziologického vývoje - Charakteristika logopedické prevence. Metody prevence narušené komunikační schopnosti - smyslové vnímání, hlas a hospodaření s dechem, rytmus a melodie, vyjadřovací pohotovost, artikulační obratnost, fonematický sluch, kresba a grafomotorika. Stimulace dovedností, které ovlivňují osvojování trivia. - Základní metody - Základní metody využitelné při stimulaci fyziologického vývoje. Charakteristika metod – napodobovací reflex, pozitivní motivace, multisenzoriální přístup aj. Praktická část: - Zásady a metody při logopedické stimulaci - Charakteristika pojmu logopedická stimulace, zásady a metody při práci s žákem s potížemi v oblasti komunikace. Složky stimulace řečových dovedností (nosní dýchání a hospodaření s dechem, motorika mluvidel, mluvní dovednosti, motorika ruky, motorika očních pohybů, grafomotorika, smyslové vnímání, početní představy, koordinace činností). Praktické ukázky, práce se zrcadlem. - Vhodné pomůcky pro stimulaci řečových dovedností - Ukázky vhodných pomůcek pro rozvoj řečových dovedností (literatura a pracovní sešity, didaktické pomůcky – logopedické kostky, soubory obrázků – citoslovce aj., piktogramy, VOKS, Zážitkový deník, pomůcky pro náhradní komunikaci, pomůcky pro dechová cvičení, pomůcky pro motoriku mluvidel….atd.). Představení zásobníku vhodných materiálů pro rozvoj a stimulaci řečových dovedností. - Praktická část: A - Řešení modelových situací na téma - Práce ve skupinách. Řešení modelové situace dle písemného zadání. Každá skupina řeší jinou modelovou situaci – např. výroba Logopedického deníku pro posílení vyjadřovacích schopností; stimulace motoriky mluvidel u žáka s vývojovou dysfazií, stimulace nosního dýchání a hospodaření s dechem u žáka s dyslalií; stimulace grafomotoriky u žáka s opožděným vývojem řeči - motivace, metodický postup, hodnocení, obměna činnosti, prezentace řešení modelové situace účastníkům kurzu. B - Ukázky možných forem zadávání diktátů, přepisů, opisů, písemných prací, formy ověřování porozumění zadání úkolu. Modelová situace – zadání diktátu účastníkům kurzu (psaní vynucenou lateralitou), prožitkový blok – uvědomění si pocitů žáků s obtížemi plynoucích z NKS (grafický projev, spojování písmen, pravopisné jevy, prožívání – neúspěch, tréma, nátlak, bolest ruky, bolet hlavy – psychosomatické potíže) = rozbor prožitkové situace účastníky kurzu. - Zajímavé odkazy a www stránky - Ukázka dostupných www stránek - využití pro výuku v jednotlivých vyučovacích předmětech (opakování, procvičování, skupinová práce). Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti prevence a stimulace řečových schopností u žáků v mladším školním věku. Vzdělávací kurz tvoří dvě části - teoretická a praktická část. Teoretická část - účastníci vzdělávacího kurzu získají základní informace v oblasti prevence a stimulace řečových schopností v mladším školním věku, dále v oblasti systému logopedické péče (kdy a kde vyhledat pomoc). Získají přehled o jednotlivých vadách řeči. Praktická část - účastníci si osvojí praktické metody a činnosti vhodné pro prevenci a stimulaci řečových schopností (komunikační kruh, tvorba zážitkového deníku, práce s obrázkovým materiál, výroba pomůcek pro stimulaci řečových dovedností – dechová cvičení, artikulační cvičení, slovní zásoba, mluvní dovednosti, možnosti forem zadávání diktátů, slovních úloh, ověření porozumění, zadávaní ověřovacích testů atd.).  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.