CCV Pardubice

    Logopedická prevence v předškolní výchově
 Kód akce: 0225101 
 Název akce: Logopedická prevence v předškolní výchově 
 Termín konání: 26.listopadu 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: 1. Podpora přirozeného vývoje řeči, nejen péče o správnou výslovnost 2. Proces osvojování řeči (60 minut) 3. Aspekty optimálního vývoje řeči 4. Rizikové faktory vývoje řeči (60 minut) 5. Úloha učitele v procesu jazykové výchovy dětí (50 minut) a. Emocionální vazba vztahu b. Trpělivost, důvěra, volnost c. Laskavá pozornost d. Hodnocení popisnou zpětnou vazbou e. Praktická cvičení uvolňování napětí dětí 6. Preverbální dovednosti v herních činnostech (45 minut) a. Oční kontakt b. Pozornost c. Ovládání dechu d. Napodobování e. Střídání 7. Rozvoj sociálních kompetencí předškolních dětí (40 minut) a. Podpora rozvoje sebejistoty b. Zásady dialogu c. Aktivní naslouchání d. Řešení konfliktu a spolupráce 8. Hra a rozvoj jazyka (45 minut) a. Průzkumná hra b. Pohybové hry c. Každodenní činnosti d. Symbolická hra e. Kooperativní hra f. Imaginativní hra a hraní rolí 9. Podpora rozvoje komunikačních kompetencí v praktických aktivitách (90 minut) a. Hrubá motorika (lokomoce, manipulace, ...) b. Jemná motorika a grafomotorika c. Rozvoj motoriky mluvních orgánů d. Dechová cvičení e. Zrakové vnímání f. Sluchové vnímání a sluchová diferenciace g. Sluchová a zraková paměť 10. Něco navíc z inspirace vzdělávacím systémem M. Montessori (90 minut) a. Využití senzitivní fáze vývoje řečových dovedností - Ruka a písmeno - Poslech a slova - Cvičení ticha - Knihy a básničky b. Učitel jako průvodce c. Příprava prostředí a pomůcek 
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Hana Drahoňovská,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: 1. Podpora přirozeného vývoje řeči, nejen péče o správnou výslovnost 2. Proces osvojování řeči (60 minut) 3. Aspekty optimálního vývoje řeči 4. Rizikové faktory vývoje řeči (60 minut) 5. Úloha učitele v procesu jazykové výchovy dětí (50 minut) a. Emocionální vazba vztahu b. Trpělivost, důvěra, volnost c. Laskavá pozornost d. Hodnocení popisnou zpětnou vazbou e. Praktická cvičení uvolňování napětí dětí 6. Preverbální dovednosti v herních činnostech (45 minut) a. Oční kontakt b. Pozornost c. Ovládání dechu d. Napodobování e. Střídání 7. Rozvoj sociálních kompetencí předškolních dětí (40 minut) a. Podpora rozvoje sebejistoty b. Zásady dialogu c. Aktivní naslouchání d. Řešení konfliktu a spolupráce 8. Hra a rozvoj jazyka (45 minut) a. Průzkumná hra b. Pohybové hry c. Každodenní činnosti d. Symbolická hra e. Kooperativní hra f. Imaginativní hra a hraní rolí 9. Podpora rozvoje komunikačních kompetencí v praktických aktivitách (90 minut) a. Hrubá motorika (lokomoce, manipulace, ...) b. Jemná motorika a grafomotorika c. Rozvoj motoriky mluvních orgánů d. Dechová cvičení e. Zrakové vnímání f. Sluchové vnímání a sluchová diferenciace g. Sluchová a zraková paměť 10. Něco navíc z inspirace vzdělávacím systémem M. Montessori (90 minut) a. Využití senzitivní fáze vývoje řečových dovedností - Ruka a písmeno - Poslech a slova - Cvičení ticha - Knihy a básničky b. Učitel jako průvodce c. Příprava prostředí a pomůcek Cílové kompetence učitele: 1. Učitel umí vytvářet pro děti bezpečné komunikační prostředí. 2. Při hodnocení využívá popisnou zpětnou vazbu, místo porovnávání, chvály a výtek povzbuzuje konstruktivním komentářem. 3. Učitel vnímá osobnost dítěte celistvě, v nejširších souvislostech a dostatek času věnuje základnímu rozvoji komunikačních předpokladů, než je dítě předáno k odborné nápravě řeči. 4. Učitel umí využít s dětmi hravé metody relaxačního uvolňování pro zklidňování řečových nervových center a vytváření dobrých podmínek pro vnímavou pozornost. 5. Učitel si sestaví vlastní systém zásoby her a aktivit, vhodných pro rozvoj jazykové výchovy v podmínkách pracovního prostředí vlastní MŠ. 6. Učitel využívá v jazykové výchově v rámci individualizace VVP metodu malých kroků od snadnějšího k těžšímu. 7. Učitel používá slovní hry, které nejen podporují rozvoj řečových dovedností, ale zvyšují i sebevědomí dětí a důvěru v jejich vlastní práci. 
 Poznámka: