CCV Pardubice

    Prevence a stimulace řečových schopností u dětí v předškolním věku
 Kód akce: 0218101 
 Název akce: Prevence a stimulace řečových schopností u dětí v předškolním věku 
 Termín konání: 13.ledna 2020 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: Teoretická část: - Komunikace - Vymezení pojmu „Komunikace“ obecně. Složky a formy komunikace. Přirozený vývoj řeči – charakteristika. Fylogenetický a ontogenetický vývoj řeči. Orientační logopedické vyšetření. Systém logopedické péče v ČR. - Dopady narušené komunikační schopnosti (dále jen NKS) do procesu vzdělání - Charakteristická specifika dětí v předškolním věku s NKS ve vyučovacím procesu. Specifika jsou zaměřená na problémy: • narušení jednotlivých jazykových rovin, • problémy s mluvením a vyjadřováním, chudá slovní zásoba • problémy s pravolevou orientací a čase, • problémy s instrukcemi, s přesným porozuměním zadání, • časté odlišnosti v chování a v kontaktu se spolužáky, • dyspraxie, poruchy jemné motoriky, časté projevy ADD, ADHD. • ukázky práce dětí v předškolním věku s NKS (pracovní portfolio, pracovní listy, kresba). - Narušená komunikační schopnost a terapie -Vymezení pojmu narušená komunikační schopnost. Charakteristické projevy jednotlivých poruch řeči (opožděný vývoj řeči, dyslalie, vývojová dysfazie, dysartrie, koktavost aj.). Logopedická terapie, hlavní složky, terapeutické postupy u jednotlivých vad řeči – teoretický nástin základních logopedických postupů při terapii. - Stimulace fyziologického vývoje -Charakteristika logopedické prevence. Metody prevence narušené komunikační schopnosti - smyslové vnímání, hlas a hospodaření s dechem, rytmus a melodie, vyjadřovací pohotovost, artikulační obratnost, fonematický sluch, kresba a grafomotorika. - Základní metody - Základní metody využitelné při stimulaci fyziologického vývoje. Charakteristika metod – napodobovací reflex, pozitivní motivace, multisenzoriální přístup aj. Praktická část: - Zásady a metody při logopedické stimulaci - Charakteristika pojmu logopedická stimulace, zásady a metody při práci s dítětem s potížemi v oblasti komunikace. Složky stimulace řečových dovedností (nosní dýchání a hospodaření s dechem, motorika mluvidel, mluvní dovednosti, motorika ruky, motorika očních pohybů, grafomotorika, smyslové vnímání, početní představy, koordinace činností). Praktické ukázky, práce se zrcadlem. - Vhodné pomůcky pro stimulaci řečových dovedností - Ukázky vhodných pomůcek pro rozvoj řečových dovedností (literatura a pracovní sešity, didaktické pomůcky – logopedické kostky, soubory obrázků – citoslovce aj., piktogramy, VOKS, Zážitkový deník, pomůcky pro náhradní komunikaci, pomůcky pro dechová cvičení, pomůcky pro motoriku mluvidel….atd.). Představení zásobníku vhodných materiálů pro rozvoj a stimulaci řečových dovedností. - Praktická část – řešení modelových situací na téma - Práce ve skupinách. Řešení modelové situace dle písemného zadání. Každá skupina řeší jinou modelovou situaci – např. výroba Zážitkového deníku pro posílení vyjadřovacích schopností; stimulace motoriky mluvidel u dítěte s vývojovou dysfazií, stimulace nosního dýchání a hospodaření s dechem u dítěte s dyslalií; stimulace grafomotoriky u dítěte s opožděným vývojem řeči - motivace, metodický postup, hodnocení, obměna činnosti, prezentace řešení modelové situace účastníkům kurzu. - Zajímavé odkazy a www stránky - Ukázka dostupných www stránek - využití pro výuku v jednotlivých vzdělávacích oblastech u dětí v předškolním věku.  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Bc. Monika Morávková, speciální pedagog SPC SVÍTÁNÍ, Pardubice
Mgr. Kateřina Krudencová, speciální pedagog SPC Pardubice
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Teoretická část: - Komunikace - Vymezení pojmu „Komunikace“ obecně. Složky a formy komunikace. Přirozený vývoj řeči – charakteristika. Fylogenetický a ontogenetický vývoj řeči. Orientační logopedické vyšetření. Systém logopedické péče v ČR. - Dopady narušené komunikační schopnosti (dále jen NKS) do procesu vzdělání - Charakteristická specifika dětí v předškolním věku s NKS ve vyučovacím procesu. Specifika jsou zaměřená na problémy: • narušení jednotlivých jazykových rovin, • problémy s mluvením a vyjadřováním, chudá slovní zásoba • problémy s pravolevou orientací a čase, • problémy s instrukcemi, s přesným porozuměním zadání, • časté odlišnosti v chování a v kontaktu se spolužáky, • dyspraxie, poruchy jemné motoriky, časté projevy ADD, ADHD. • ukázky práce dětí v předškolním věku s NKS (pracovní portfolio, pracovní listy, kresba). - Narušená komunikační schopnost a terapie -Vymezení pojmu narušená komunikační schopnost. Charakteristické projevy jednotlivých poruch řeči (opožděný vývoj řeči, dyslalie, vývojová dysfazie, dysartrie, koktavost aj.). Logopedická terapie, hlavní složky, terapeutické postupy u jednotlivých vad řeči – teoretický nástin základních logopedických postupů při terapii. - Stimulace fyziologického vývoje -Charakteristika logopedické prevence. Metody prevence narušené komunikační schopnosti - smyslové vnímání, hlas a hospodaření s dechem, rytmus a melodie, vyjadřovací pohotovost, artikulační obratnost, fonematický sluch, kresba a grafomotorika. - Základní metody - Základní metody využitelné při stimulaci fyziologického vývoje. Charakteristika metod – napodobovací reflex, pozitivní motivace, multisenzoriální přístup aj. Praktická část: - Zásady a metody při logopedické stimulaci - Charakteristika pojmu logopedická stimulace, zásady a metody při práci s dítětem s potížemi v oblasti komunikace. Složky stimulace řečových dovedností (nosní dýchání a hospodaření s dechem, motorika mluvidel, mluvní dovednosti, motorika ruky, motorika očních pohybů, grafomotorika, smyslové vnímání, početní představy, koordinace činností). Praktické ukázky, práce se zrcadlem. - Vhodné pomůcky pro stimulaci řečových dovedností - Ukázky vhodných pomůcek pro rozvoj řečových dovedností (literatura a pracovní sešity, didaktické pomůcky – logopedické kostky, soubory obrázků – citoslovce aj., piktogramy, VOKS, Zážitkový deník, pomůcky pro náhradní komunikaci, pomůcky pro dechová cvičení, pomůcky pro motoriku mluvidel….atd.). Představení zásobníku vhodných materiálů pro rozvoj a stimulaci řečových dovedností. - Praktická část – řešení modelových situací na téma - Práce ve skupinách. Řešení modelové situace dle písemného zadání. Každá skupina řeší jinou modelovou situaci – např. výroba Zážitkového deníku pro posílení vyjadřovacích schopností; stimulace motoriky mluvidel u dítěte s vývojovou dysfazií, stimulace nosního dýchání a hospodaření s dechem u dítěte s dyslalií; stimulace grafomotoriky u dítěte s opožděným vývojem řeči - motivace, metodický postup, hodnocení, obměna činnosti, prezentace řešení modelové situace účastníkům kurzu. - Zajímavé odkazy a www stránky - Ukázka dostupných www stránek - využití pro výuku v jednotlivých vzdělávacích oblastech u dětí v předškolním věku. Kurz je zaměřen na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti prevence a stimulace řečových schopností u dětí v předškolním věku. Vzdělávací kurz tvoří dvě části – teoretická a praktická část. Teoretická část - účastníci vzdělávacího kurzu získají základní informace v oblasti prevence a stimulace řečových schopností v předškolním věku, dále v oblasti systému logopedické péče (kdy a kde vyhledat pomoc). Získají přehled o jednotlivých vadách řeči. Praktická část - účastníci si osvojí praktické metody a činnosti vhodné pro prevenci a stimulaci řečových schopností (komunikační kruh, tvorba zážitkového deníku, práce s obrázkovým materiál, výroba pomůcek pro stimulaci řečových dovedností – dechová cvičení, artikulační cvičení, slovní zásoba, mluvní dovednosti atd.).  
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.