CCV Pardubice

    Primární prevence v MŠ
 Kód akce: 0211101 
 Název akce: Primární prevence v MŠ 
 Termín konání:  4.října 2019 od 08:30 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: CCV Pardubice, Mozartova 449 
 Popis spojení: MHD č. 2, 6, 9, 13, 18 - zastávka Polabiny, Kpt. Bartoše 
 Stručný obsah: 1.blok • Seznamovací kruh, hry na seznámení • Kmeny a kořeny-didaktická kooperativní hra – Teotetické základy ( co je to prevence, druhy, typy, systém prevence v ČR, prevence v MŠ) 2.blok a 3. blok • Základní informace k druhům rizikového chování, metodická doporučení ( • problematika užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, účinky, rizika) – akcent na kouření a jiných forem závislostního chování (př. gambling, závislost na PC hrách) • rasismus, xenofobie • agresivita, šikana a další formy násilného chování • poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, přejídání, obezita), zdraví životní styl • kyberšikana, bezpečný pohyb ve virtuálním světě • komunikace s rodičem, efektivní výchovné styly, rodič - partner k dialogu 4.blok • program komplexní primární prevence LANO, koncepce, východiska • varianta pro MŠ • Soubor her z prev.programu LANO pro MŠ a ZŠ- prožitková a praktická část • Doporučená literatura • evaluace  
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Alena Vlková,
 
 Garant: Leona Mašková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: 1.blok • Seznamovací kruh, hry na seznámení • Kmeny a kořeny-didaktická kooperativní hra – Teotetické základy ( co je to prevence, druhy, typy, systém prevence v ČR, prevence v MŠ) 2.blok a 3. blok • Základní informace k druhům rizikového chování, metodická doporučení ( • problematika užívání návykových látek (legální i nelegální návykové látky, účinky, rizika) – akcent na kouření a jiných forem závislostního chování (př. gambling, závislost na PC hrách) • rasismus, xenofobie • agresivita, šikana a další formy násilného chování • poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie, přejídání, obezita), zdraví životní styl • kyberšikana, bezpečný pohyb ve virtuálním světě • komunikace s rodičem, efektivní výchovné styly, rodič - partner k dialogu 4.blok • program komplexní primární prevence LANO, koncepce, východiska • varianta pro MŠ • Soubor her z prev.programu LANO pro MŠ a ZŠ- prožitková a praktická část • Doporučená literatura • evaluace 1. Účastníci ví, o je to prevence, její druhy a chápou principy dlouhodobého programu primární prevence 2. Mají představu teoretickou i praktickou o tvorbě, struktuře a náplni programu prim.prevence v MŠ 3. Orientují se v základním legislativním rámci, který zaštituje prim prevenci v ČR 4. Osobnostní kompetence pedagoga v kontextu prim.prevence 5. Dokáží definovat a adekvátně rozkomunikovat s rodiči téma efektivních výchovných stylů 6. Prvky multikultury a program primární prevence – způsob práce s tématem, začleňování znevýhodněných dětí 7. Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému. 8. Vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. 9. rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření 10. Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně- logickému 11. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti, fantazie. 12. Rozvoj komunikačních dovedností. 13. předání znalostí, dovedností a postojů podporující zdravý životní styl 14. podpora cílové skupiny v tom, aby tyto znalosti, dovednosti a postoje dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti 15. seznámení s možnostmi řešení obtížných situací včetně možností, kam se obrátit v případě problému ( seznam doporučené literatury, web.stránek, systém podpory v případě výskytu rizikového chování) 16. rozvoj psychosociálních dovedností - navazování zdravých vztahů, schopnost čelit tlaku vrstevníků, dovednost rozhodovat se samostatně, efektivně řešit konflikty apod. 17. podporovat a nabízet zdravé alternativy trávení volného času 
 Poznámka: Seminář je vhodný do šablon OP VVV.