CCV Pardubice

    Posouzení a podpora vývoje předškolního dítěte
 Kód akce: 0212391 
 Název akce: Posouzení a podpora vývoje předškolního dítěte 
 Termín konání:  8.ledna 2019 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Východiska pro posouzení aktuálních schopností dítěte předškolního věku (3 - 7 let) ve všech potřebných oblastech, vývojové souvislosti a princip stimulace sledovaných funkcí. Posouzení a podpora sledovaných oblastí motorika (hrubá a jemná motorika, grafomotorika, kresba), řeč (myšlení, řeč v rovině lexikálně-sémantické, morfologicko-syntaktické, pragmatické, foneticko-fonologické), sluchové vnímání (sluchová diferenciace, analýza a syntéza, sluchová paměť, vnímání rytmu), zrakové vnímání (rozpoznávání barev, rozlišení figury a pozadí, zraková diferenciace, analýza a syntéza, zraková paměť), orientace v prostoru (prostorová a pravo-levá orientace, vnímání času, časová serialita), základní matematické představy (předčíselné a základní číselné představy v rovině porovnávání, řazení, třídění, budování pojmu přirozeného čísla), sociální schopnosti a dovednosti, hra, sebeobsluha. Možnosti posílení stimulace oslabených funkcí. 
 Doporučeno pro: učitele MŠ 
 Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová,
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Východiska pro posouzení aktuálních schopností dítěte předškolního věku (3 - 7 let) ve všech potřebných oblastech, vývojové souvislosti a princip stimulace sledovaných funkcí. Posouzení a podpora sledovaných oblastí motorika (hrubá a jemná motorika, grafomotorika, kresba), řeč (myšlení, řeč v rovině lexikálně-sémantické, morfologicko-syntaktické, pragmatické, foneticko-fonologické), sluchové vnímání (sluchová diferenciace, analýza a syntéza, sluchová paměť, vnímání rytmu), zrakové vnímání (rozpoznávání barev, rozlišení figury a pozadí, zraková diferenciace, analýza a syntéza, zraková paměť), orientace v prostoru (prostorová a pravo-levá orientace, vnímání času, časová serialita), základní matematické představy (předčíselné a základní číselné představy v rovině porovnávání, řazení, třídění, budování pojmu přirozeného čísla), sociální schopnosti a dovednosti, hra, sebeobsluha. Možnosti posílení stimulace oslabených funkcí. Účastníci se seznámí se základními principy pedagogické diagnostiky a práce s jejími výstupy. Získají náměty na podporu stimulace oslabených funkcí a komplexní pohled na vývoj předškoláka. 
 Poznámka: