CCV Pardubice

    Tvořivá literární výchova s prvky dramatické výchovy
 Kód akce: 0211391 
 Název akce: Tvořivá literární výchova s prvky dramatické výchovy 
 Termín konání:  6.listopadu 2018 od 09:00 
 Rozsah akce: 8 vyučovacích hodin
 Místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Svitavy, Riegrova 11 
 Popis spojení:  
 Stručný obsah: Působení literárních žánrů je dlouhodobé a neomezující. Využití literárních ukázek vede k uplatnění námětů a her rozvíjejících tvořivé myšlení. V předčtenářské etapě vnímá dítě pouze poslechem, ale literární žánr má účinky na představivost a fantazii dítěte, na rozvoj všech strukturálních složek jedince. Literatura napomáhá víře, že mnohé se dá v životě zvládnout a tvořivě řešit. Přehled témat výuky Tématicky je seminář zaměřen na Hry se zvířaty (živočichy). Základem je využití hry jako prostředku pro rozvoj poznávacích procesů dítěte, pro posilování jeho sebevědomí a současně sebeovládání Hra předpokládá respektování pravidel a kolektivu, vede k sebepoznávání, k sebepojetí, učí sebehodnocení, umožňuje poznat moc pochvaly a povzbuzení. Praktická cvičení představují náměty ke zlepšení řečových a psychosomatických dovedností, napomáhají orientaci v okolním světě a k přijetí kulturních hodnot; formují vztahy ke knize, odhalují její funkce poznávací, estetické, formativní, zábavné, relaxační aj. Práce s poezií lidovou i umělou; pohádkou, literaturou se zvířecími hrdiny: • práce s poezií, jež nabízí vyšší stupeň myšlenkové činnosti, tj. mluvení, rozhovor, kladení otázek; • nabídka pracovních činností, jež rozvíjejí práci obou hemisfér (např. vystřihování, kresebné cviky); • nonverbální komunikace, mimické dorozumívání při napodobování zvuků zvířat; • tlumočení pohybové pantomimy; • nabídka poznávacích a racionálních aktivit (potrava zvířat, dorozumívací slovník živočichů, délka života, užitečnost zvířat, chránění živočichové aj.); • projevování postojů k problémům ; • práce s nonsensovou poezií – tvoření vlastních slov, hra s rýmem; • emocionální uchopení textu – prožívání; • texty J. Bruknera, J. Dědečka, J. Kahouna, J. Reevse, L. P. Šruta, Štíplové, Vodňanského, J. Žáčka aj. 
 Doporučeno pro: učitele MŠ, učitele 1. st. ZŠ (1. třída) 
 Lektor: Mgr. Blanka Rozehnalová Ph.D., katedra českého jazyka a literatury PdF UP
 
 Garant: Michaela Boková 
 Účastnický poplatek: 1400 Kč 
 Tematická náplň: Působení literárních žánrů je dlouhodobé a neomezující. Využití literárních ukázek vede k uplatnění námětů a her rozvíjejících tvořivé myšlení. V předčtenářské etapě vnímá dítě pouze poslechem, ale literární žánr má účinky na představivost a fantazii dítěte, na rozvoj všech strukturálních složek jedince. Literatura napomáhá víře, že mnohé se dá v životě zvládnout a tvořivě řešit. Přehled témat výuky Tématicky je seminář zaměřen na Hry se zvířaty (živočichy). Základem je využití hry jako prostředku pro rozvoj poznávacích procesů dítěte, pro posilování jeho sebevědomí a současně sebeovládání Hra předpokládá respektování pravidel a kolektivu, vede k sebepoznávání, k sebepojetí, učí sebehodnocení, umožňuje poznat moc pochvaly a povzbuzení. Praktická cvičení představují náměty ke zlepšení řečových a psychosomatických dovedností, napomáhají orientaci v okolním světě a k přijetí kulturních hodnot; formují vztahy ke knize, odhalují její funkce poznávací, estetické, formativní, zábavné, relaxační aj. Práce s poezií lidovou i umělou; pohádkou, literaturou se zvířecími hrdiny: • práce s poezií, jež nabízí vyšší stupeň myšlenkové činnosti, tj. mluvení, rozhovor, kladení otázek; • nabídka pracovních činností, jež rozvíjejí práci obou hemisfér (např. vystřihování, kresebné cviky); • nonverbální komunikace, mimické dorozumívání při napodobování zvuků zvířat; • tlumočení pohybové pantomimy; • nabídka poznávacích a racionálních aktivit (potrava zvířat, dorozumívací slovník živočichů, délka života, užitečnost zvířat, chránění živočichové aj.); • projevování postojů k problémům ; • práce s nonsensovou poezií – tvoření vlastních slov, hra s rýmem; • emocionální uchopení textu – prožívání; • texty J. Bruknera, J. Dědečka, J. Kahouna, J. Reevse, L. P. Šruta, Štíplové, Vodňanského, J. Žáčka aj. Základem kurikulárních dokumentů RVP a ŠVP pro předškolní vzdělávání respekt k individualitě každého dítěte a úsilí vychovat samostatně a tvořivě myslící osobnost. Cílem nabízeného semináře je nabídnout spektrum tvořivých aktivit a seznámit pedagogy s psychologickými a biologickými předpoklady tvořivého myšlení. Děti od narození do zhruba pěti let jsou v tzv. prekretivním stádiu, v stadiu prvního vzestupu tvořivé aktivity. V pátém roce tvořivá aktivita dítěte vrcholí. K uvolnění prostoru pro tvořivou aktivitu slouží literární výchova, jež nabízí nepřeberné množství interpretačních způsobů práce. Předložené náměty nabízejí vhled do všech vzdělávacích oblastí, podporují klíčové kompetence a respektují obecné i specifické cíle RVP MŠ. V interaktivním semináři: - pedagogové si vyzkoušejí metody, jež uplatní v MŠ při didaktické interpretaci krásné literatury; - seznámí se s knižními tituly zajišťujícími umělecko-estetické hodnoty; - vyzkoušejí si při interpretaci literárních ukázek rozmanité hry a náměty, které: - povzbudí elementární tvořivé dovednosti; - odstraní nevhodné mluvní zvyky; - zajistí fonetickou správnost mluvy; - vytvoří artikulační základny; - nabídnou jazykové podněty, rozhojní slovní zásobu; - zpřesní výrazové promluvy, vytváří konstrukce souvětí; - podporují zvídavost a zájem; - motivují k poslechu beletrie; - uplatní prvky dramatické výchovy; - usilují o pochopení životních problémů apod. - přiblíží dětem žánry a formy lidové slovesnosti a krásné literatury  
 Poznámka:  

Akce již proběhla